75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030, Attraktiv hovedstad i Nord

Den nylig utarbeidede samfunnsplanen ble vedtatt i bystyrets møte 9. mai. Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede plandokumentet i Bodø kommune og peker på utvalgte satsingsområder kommende år.

(Dokumentet kan lastes ned til høyre)

Visjonen Attraktiv hovedstad i Nord videreføres fra foregående plan, og angir at Bodø skal være en attraktiv kommune å leve i, bo i, flytte til, etablere næringsvirksomhet i og besøke.

Den nye samfunnsplanen har i likhet med foregående plan et utpreget samfunnsutviklingsfokus. Dette betyr at Bodø kommune i lag med innbyggerne i kommunen, samarbeidspartnere innen frivillig sektor, universitetet, næringsliv og andre organisasjoner skal skape fremtidens Bodø. Vi skal og må jobbe i lag for å realisere de store ambisjoner og utviklingsprosjekter vi har i gang.

Gjennom de tre hovedmålene peker vi på at ved Bodø – mennesket i sentrum, skal legge til rette for realisering av levekårsfaktorene som skal til for at Bodø skal bli en god kommune å bo og leve i, og hvor innbyggerne får gode tjenester.

Bodø – smart og grønn sier noe om at vi ikke bare skal fortsette som før, men at vi gjennom de store byutviklingsoppgavene vi er i gang med, skal lage et samfunn med nyvinninger og framtidig bærekraftige løsninger.

Som fylkes- og fremtidig regionsenter, skal Bodø – Motor i Nord, handle om at Bodø fyller en rolle som et av lokomotivene i landsdelen og landet. Bodø skal gjennom samarbeid med nabokommuner og institusjoner lokalisert hos oss, realisere potensialet vi har på en rekke områder.

Vi har valgt åtte satsingsområder:
-        Samskaping 
-        Livsfaser
-        Folkehelse og mangfold
-        Bærekraftig byutvikling 
-        Kulturbyen Bodø
-        Kompetanse og innovasjon
-        Vekstkraft og regional utvikling
-        Sikkerhet og beredskap.

Flere av disse tema videreføres fra den planen vi legger bak oss, men vi vil spesielt peke på at vi synliggjør Samskaping som et eget satsingsområde og at Livsfaser for kommunens innbyggere understrekes sterkere. Med mennesket i sentrum.

Den nye planen innebærer også en forenkling ved at strateginivået i tidligere plan er tatt ut. Samfunnsplanen skal konkretiseres og gjennomføres via kommunedelplaner og temaplaner.