Hva er RamSalten våtmarkssenter?

Et naturinformasjonssenter med fokus på

  • forskjellige typer verneområder i Nordland, spesielt Ramsarområder
  • Ramsarkonvensjonen lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • biologisk mangfold, spesielt planter og fugler
  • alle typer våtmarksområder, dette innbefatter også marin våtmark ned til 6 m dybde
  • naturveiledning for grunnskoler og barnehager
  • naturinformasjon med turtips til turister og besøkende
  • naturrelaterte aktiviteter for barn og unge gjennom alle årstider
  • tilrettelegging ute i våtmarksområder på naturens premisser
  • samarbeid med andre naturinformasjonssentre og frivillige organisasjoner
  • skjøtsel av naturområder

 

Barn som ser mot himmelen i en kikkert. Bildet er tatt utendørs. Trær, himmel, gapahuk.

Hva er målet med naturinformasjonen?

Målet er å rette fokus på natur og viktigheten av det biologiske mangfoldet vi har i naturen. Vi vet at det dør ut mellom 10 og 100 arter hver dag i verden, og at våtmarksområder er et av de viktigste naturtypene vi har. Ikke bare for det biologiske mangfoldet, men også fordi våtmarker er viktige store karbonlagre. De fungerer som flomvern, noe som vil bli stadig viktigere i tiden fremover. Våtmarker renser vann og er viktige områder i hele verden for mattilgang som ris, fisk og ferskvann.

Våtmarksområdene er også den typen natur som forsvinner raskest på grunn av menneskes behov for industribygging, tettstedsutvikling, masseuttak, vann- og vindkraftutbygging, forurensing og overfiske. Derfor har mange land, deriblant Norge, forpliktet seg til å verne viktige våtmarksområder, såkalte Ramsarområder. I Bodø er deler av Bliksvær og hele Karlsøyvær internasjonalt vernet som Ramsarområder. Norge har 63 slike verneområder, 13 av disse ligger i Nordland.

Visste du at myrer og torvmarker utgjør bare 3 % av verdens arealer, men lagrer dobbelt så mye karbon som all skog i verden?