Hovedmål

1. Etablere et kompetansesenter for urbant landbruk

2. Formidle kunnskap og ideer om bynært og urbant landbruk, og bidra til ressursutvikling

3. Utvikle nye landbruksmetoder og mobilisere til økt innovasjon og entreprenørskap innen urbant og bynært landbruk 

4. Øke produksjonen av grønnsaker, urter og bær minst i samsvar med nasjonale mål

5. Skape samfunnsengasjement og sosiale møteplasser

Fra kortreist kunnskap til kortreist mat

Gjennom prosjektet ønsker kommunen å bidra til at Bodø og Nordland blir en aktiv pådriver for fremtidens urbane dyrking og bynære landbruksløsninger, og et knutepunkt for lokal og regional kunnskap om bynær og urban landbruksproduksjon.

Prosjektet har til hensikt å legge til rette for økt lokal og bærekraftig matproduksjon og næringsutvikling, dele kunnskap og bidra til at det etableres spiselige byrom, skole- og nabolagshager, blomsterenger og sosiale møteplasser i hele fylket. Det skal etableres et senter for urbant landbruk som en av hovedmålsettingene. På lengre sikt skal prosjektet øke beredskapen for lokalsamfunnene i Nordland gjennom økt selvforsyningsgrad.

Prosjektet har en bred målgruppe, og ønsker å nå ut til kommuner og innbyggere, gårdbrukere og aktører innen landbruk og lokalmat, byutviklere, skoler, barnehager, helseinstitusjoner, FoU, frivillige organisasjoner og alle med interesse for urbant landbruk. Prosjektet ledes av Camilla Helgesen ved avdeling for næring og utvikling.

 

Hva er urbant landbruk?

Urbant landbruk kan være alt fra private kjøkkenhager og dyrking i balkongkasser, til skolehager, takhager, andelshager, parseller, bi- og hønsehold i byer og tettsteder, markedshager og produksjon på bynære landbruksarealer. Hovedvekten ligger på dyrking, og de muligheter som åpner seg for en bærekraftig utvikling av norske byer og tettsteder. Kunnskap, matkultur, naturmangfold, vern av matjord og grøntområder, sosiale møteplasser, folkehelse, integrering, hobby, næringsutvikling og entreprenørskap er viktige stikkord for urbant landbruk.

Økonomisk støtte, organisering og forankring

Prosjektet er finansiert av midler fra Statsforvalteren i Nordland og Nordland fylkeskommune. Prosjektet er eid av rådmannen, og har bred politisk oppslutning.

Prosjekteier: Bodø kommune v/kommunedirektør Kjell Hugvik 

Styringsgruppe:

Virksomhet

Navn

Rolle

Nærings- og utviklingsavdelingen

Avdelingsdirektør Odd Henriksen

Leder

Teknisk avdeling

Avdelingsdirektør Knut Andreas Hernes

 

Statsforvalteren i Nordland

Underdirektør Magne Totland

 

Nordland Bondelag

Org.sjef Geir Jostein Sandmo, vara rådgiver Tove Mosti Berg

 

Nordland bonde- og småbrukarlag

Leder Astrid Tove Olsen, vara Ingeborg Tangeraas

 

Bodø Næringsforum

Direktør Merete Norheim

 

NIBIO

Avd.leder Johan Johansen

 

 

Nasjonal og regional satsning

Det er et økende fokus på urbant landbruk. Regjeringen la våren 2021 frem en nasjonal strategi for urbant landbruk. For å kunne skape mer urbant landbruk i byer og tettsteder tar strategien for seg tre innsatsområder: bærekraftig by- og stedsutvikling, økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon og økt bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling. Regionalt har satsningen på urbant og bynært landbruk forankring i Regional plan for landbruk i Nordland 2018-2030 og i Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2019-2022.

 

Er du interessert i urbant og bynært landbruk og ønsker å bidra med innspill eller aktiviteter?

Vi ønsker oss innspill for å sikre oss et godt kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet, og vil gjerne ha flere store og små samarbeidspartnere for å utvikle dette spennende området videre.

  • Vil du dyrke din egen mat?
  • Vil du bidra til å skape en grønnere by?
  • Er du interessert i kurs / workshops om urbant landbruk?
  • Kanskje du er urban bonde, eller du jobber i skolen eller innen byutvikling?
  • Ønsker din kommune eller organisasjon et samarbeid?

Vi vil gjerne høre fra deg. Ta kontakt med prosjektleder Camilla Helgesen, rådgiver på næring og utvikling. E-post camilla.helgesen@bodo.kommune.no, tlf. 90136204.