Målsettingene til Bodø kommune innen klimaarbeidet er:

  • Innen 2030: Reduksjon av direkte utslipp av klimagasser med 70 % sammenlignet med 2009-nivå
  • Innen 2030: Bodø kommune skal ha 70 % materialgjenvinningsgrad på husholdningsavfall og næringsavfall
  • Innen 2050: Bodø skal være et lavutslippssamfunn, i henhold til Parisavtalen.

Bodø kommune har også signert Storbyerklæringen med ambisjon om utslippsfri bygg- og anleggsnæring:

  • Innen 2025: Utslippsfri kommunal anleggsvirksomhet
  • Innen 2030: Utslippsfri anleggsvirksomhet i hele Bodø by