• Når det er gitt tillatelse til å opprette/innløse en festegrunn, holdes oppmålingsforretning
  • Saken tinglyses. Når saken er tinglyst får du tilsendt et matrikkelbrev.