• Etter at kommunen har gitt tillatelse til arealoverføring, holdes oppmålingsforretning med møte i marka. På oppmålingsforretningen avklarer vi eksisterende grenser og de nye grenselinjene påvises og merkes.
  • Dersom det er heftelser på arealet som skal overføres, må disse slettes. Dette må gjøres før saken kan tinglyses.
  • Partene må utstede ‘erklæring om arealoverføring’, som brukes i stedet for skjøte i slike saker, og levere dette i original til kommunen.
  • Saken tinglyses. Når saken er tinglyst får du tilsendt et matrikkelbrev som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.