• Når det er gitt tillatelse til å opprette en anleggseiendom, holdes oppmålingsforretning.  
  • Saken tinglyses. Når saken er tinglyst får du tilsendt et matrikkelbrev.