Behovene for helse- og omsorgstjenester er i kraftig vekst, mens tilgangen på helsepersonell og heldøgns omsorgstilbud øker langsommere. Det vil derfor bli ytterligere økt press på hjemmetjenestene i årene som kommer.  Det er også utfordringer med å rekruttere nødvendig kompetanse til tjenesten, noe som vil kreve nye måter å samhandle og gi tjenester på.  

Visjonen til smart helse er at innbyggerne i Bodø kommune skal i størst mulig grad mestre egen livssituasjon, og bo lengst mulig i egen bolig. 

Smart helse er bygd på ulike personas som i utgangspunktet er fiktive personer, men som kunne vært ekte personer fordi de har sine ressurser, utfordringer og behov. De er pasienter med ulike sykdommer og de er pårørende til sin kone, mann, foreldre eller barn. Ut ifra disse personasene skal kommunen se på hvilke tjenester som kan tilbys hver enkelt. For å få dette til må kommunen se på helhetsbilde innen helse- og omsorgstjenesten.  

 

Smart helse er delt inn i fire fokusområder: 

  1. Styrke innbyggerne har som virksomhetsmål at Innbyggerne tar økt ansvar for egen helse og er i større grad aktiv og kan mestre mere selv. 
     
  2. Bedre hjemme har som virksomhetsmål at hjemmebaserte tjenester skal være styrket og kan håndtere den økte veksten i tjenestemengde og kompleksitet i henhold til demografiendringene. 
     
  3. Tjeneste- og organisasjonsutvikling har som virksomhetsmål at både tjenesten og organisasjonen evner og håndterer endringer og har etablert en innovasjon/forbedringskultur. 
     
  4. Generasjonsvennlig samfunn har som virksomhetsmål at innbyggere, ulike samfunnsaktører og arbeids- og næringslivet er sammen med kommunen om å utvikle og tilrettelegge for et samfunn som gir trivsel og trygghet for alle.