Innenfor kommunal helse- og omsorgssektor i Bodø kommune benytter man i dag et elektronisk pasientjournal -system (EPJ) som ble utviklet tidlig på 1990-tallet. Systemet ble opprinnelig utviklet for å understøtte søknadsprosesser, saksbehandling og brukeradministrasjon. Etter hvert ble også den medisinske journalen utviklet og innlemmet i samme løsning og løsningen har vokst mye i løpet av årene med ny funksjonalitet og større omfang.

Dagens systemer i de ulike kommunene er altså fra en eldre EPJ- generasjon som ikke tilstrekkelig har fulgt utviklingen innen primærhelsetjenesten, både med tanke på lovgivningen rundt journalføring, men også spesielt samhandlingsreformen. Teknologien har også endret seg i voldsom fart de siste årene, derfor ser man nå et behov for en betydelig opprustning og nytekning i forhold til løsningene man benytter i sammenheng med utøvelsen av helsehjelp.

Bodø kommune har et overordnet behov for innovative og fremtidsrettede løsninger som fungerer som et effektivt og nyttig arbeidsverktøy for helsepersonell i helse- og omsorgssektoren, og samtidig bidrar til å kunne dele relevant og kritisk pasientinformasjon mellom ulike nivåer i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette for å sørge for god pasientsikkerhet og oppfølging av våre innbyggere.

Bodø kommune har et samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og har igangsatt arbeidet en innovativ anskaffelse av nye løsninger. Gjennom en innovativ anskaffelse er det ønskelig med samarbeid med leverandører om utvikling av nye innovative løsninger hvor helsepersonellet får sitte i førersetet og være med på utviklingen som baseres på deres behov.