I Foyer Bodø går ulike tverrfaglige etater og det private næringsliv sammen med felles mål om å støtte ungdommene i veien mot et selvstendig liv. Foyer Bodø er tilknyttet Rønvik familiesenter og DUE- tiltaket i Barneverntjenesten. Det dannes et prosjekt rundt hver ungdom med støtte og oppfølging. Foyer Bodø er basert på OPS (offentlig privat samarbeid) og skal gi tilgang på 10 boenheter for utsatt ungdom.

Foyer Bodø er inspirert av Aberdeen Foyer i Skottland.
Hovedmålet for Foyer Bodø er å utarbeide en ny utviklingsarena for ungdommer i sårbare overgangsfaser. Dette gjennom å utarbeide ny metodikk for tverretatlig samarbeid, ansvar og god koordinering.

  • Bo og nærmiljø tiltaket skal sikre sårbar ungdom en arena for bolig og læring i fasen mot voksenlivet og selvstendighet.
  • Trygg og god bolig som mestringsarena med mål om selvstendighet.
  • Sikre de sårbare overgangene slik at ungdommen er klar for å møte de mange utfordringene i eget liv.

Ungdommer i alderen 16-25 år som er i kontakt med hjelpeapparatet i Bodø kommune er ofte ungdommer i sårbare overgangsfaser fra hjemmet, institusjon eller fosterhjem på tur over i egen bolig. Ungdommer med komplekse utfordringer, som har behov for en bolig, læringsarena og koordinator, for botrening og stabilitet i prosessen mot å stå på egne bein.Det vil være naturlig å trekke inn andre samarbeidspartnere etter behov ut fra ungdommens ansvarsgruppe og signifikante andre. Prioriteringen vil være avhengig av ungdommens behov.
Bl.a. fra skole, fastlege, BUP, Innsatsteam, arbeidsgiver, institusjon, fosterhjem, familie og nettverk. Prosjektet vil også ha fokus på samarbeid med det private næringslivet. Husbanken har en sentral rolle i samarbeidet.

 

Det skal tilrettelegges for overgangen mot egen bolig og dagtilbud.

  • Koordinator vil bidra med utvikling og igangsetting av prosjektet.
  • Koordinator vil i samarbeid med de ulike etatene bidra med støtte, opplæring og tiltak ut fra ungdommens egen tiltaksplan.
  • Koordinatoren vil være ungdommens støtteperson.