DUE - Der Ungdommen Er

DUE er et godt utprøvd barnevernstiltak i Bodø kommune, i hovedsak et ettervernstiltak. Idégrunnlaget er å hjelpe ungdommer der de er i livet, både utviklingsmessig og geografisk i nær tilknytning til sitt nettverk og nærmiljø. DUE sin visjon: Tilstede der ungdommen er, når ungdommen trenger det.

Etter søknad og vedtak fra barneverntjenesten etableres DUE-tiltaket, Der Ungdommen Er, et prosjekt rundt den enkelte ungdom. Det legges til rette for at utsatt ungdom skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tilbud om oppfølging i eget nærmiljø.
Hver enkelt ungdom får tildelt egen koordinator som har relevant utdanning og erfaring fra arbeid med målgruppen.

Kriterier/vilkår

Aktuelle ungdommer må være i målgruppen som er beskrevet over, og bo i Bodø kommune. Ungdommens egen motivasjon, samt faglige vurderinger, vektlegges ved inntak.

Ungdommen får sin egen koordinator.
Koordinatorene er utdannet sosialarbeidere og har lang erfaring med å støtte unge i vanskelige ungdomsår. Sammen med koordinator skal ungdommen finne ut av hva han/hun trenger av støtte og hjelp. Dette skjer i samarbeid med andre viktige voksne i livet til ungdommen. Hvem som er viktige voksne og hvordan samarbeidet skal være, avtales før oppstart i DUE-tiltaket. Ungdommen og koordinator møtes jevnlig, og koordinator kan kontaktes ved behov.
 

Hvilke hjelp kan de unge få i DUE-tiltaket?
Ideen med DUE-tiltaket er å hjelpe ungdom der de er. Vi tenker da både på hvor de fysisk befinner seg, og hvor de er i sin utvikling. "Der Ungdommen Er" kan derfor ha mange betydninger, alt etter hva den enkelte strever med. Noen ungdommer får hjelp til å finne hybel eller leilighet, og mange trenger hjelp til oppfølging av skole, jobb og fritidsaktiviteter. Familie og venner er et annet område mange ønsker støtte i forhold til.

Noen har behov for hjelp i en kort periode, mens andre trenger støtte i flere år. For alle ungdommene i DUE-tiltaket er målet at de etter hvert skal klare seg selv uten hjelp fra hjelpeapparatet.
 

Hva skal ungdommen bidra med?
Alle ungdommene som deltar i DUE-tiltaket gjør dette fordi de ønsker det selv og trenger et slikt tilbud i en fase av livet sitt. Arbeidet baserer seg på frivillighet og samarbeid mellom ungdommen og de voksne. Det betyr at dersom en ungdom sier ja til å delta i DUE-tiltaket må de også anstrenge seg for å få til et godt samarbeid.

Det forventes at ungdommene jevnlig møter sin koordinator og deltar på møter om deres liv. I tillegg er det viktig at ungdommen skal ha en meningsfull aktivitet på dagtid. Dette kan være skole, kurs eller arbeid.

Når livet blir vanskelig samarbeider vi for å finne gode løsninger. DUE-tiltaket ønsker å bygge vårt samarbeid med ungdommene på gjensidig tillit, respekt og åpenhet.

Vi jobber for at de unge skal være i sentrum av sine egne liv. Dette betyr at de unge må forstå, påvirke og delta der viktige bestemmelser som angår dem blir tatt.
 

Hva betyr det at det er frivillig?
Det betyr at du sier ja til å ha voksne i livet ditt. Det betyr at du er klar over at det kan stilles krav til deg, og at du kan kreve noe av oss.
 

Hvordan blir man med i DUE-tiltaket?
Det er barnevernet som etter avtale med ungdom og foresatte som søker ungdom inn i DUE-tiltaket.

Det er barneverntjenesten som anbefaler ungdom de mener passer i DUE. Ungdom og saksbehandler skriver sammen en søknad. Det er en egen arbeidsgruppe i DUE som til slutt bestemmer hvem som skal få tilbud om koordinator.