Hva

Bodø kommune jobber med separering og utbedringer på det kommunale VA-nettet i området Vollen i bydelen Rønvik. VA-anlegget i deler av Vollveien, Dyrliveien og Trettliveien ble sanert i 2018/2019. For tiden gjennomføres detaljprosjekteringen for sanering i resterende veier på Vollen inkludert Holstveien.

Det skal ryddes opp i avløpsforholdene i området Vollen med målsetting om bedre avløpshåndtering ifa. separering av spillvann og overvann. Kommunale vann- og avløpsledninger ligger hovedsakelig i kommunalt veiareal, men ved enkelte steder må det påregnes utskiftinger på private eiendommer

Berørte veier, fortau og gatebelysning vil bli oppgradert i henhold til gjendende stadarder.

Anleggsarbeidet gjennomføres i 2 etapper hvor oppstart av utførelsesfasene planlegges slik;

Utførelsesentreprise etappe 2, oppstart høsten 2024 (tidspunkt antatt/ikke avklart).

Utførelsesentreprise etappe 3, oppstart høsten 2025 (tidspunkt antatt/ikke avklart).

Hvor

Vollen med gatene Vollveien, Neståsveien, Hellåsveien, Ramnflogveien, Medåsveien, Slettvollveien, Trettliveien, Hjartliveien, Ringveien og Holstveien.

Hvorfor

Arbeidene er et ledd i oppryddingen av eldre avløpsanlegg. Det kommunale avløpsnettet skal bygges om fra fellesanlegg (ett-rørsystem) til separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning, hvor de i dag føres i én og samme ledning.

Abonnenter som ikke har seperate VA-ledninger fra privat eiendom vil få pålegg om separering av avløpsledningene. Tiltaket vil redusere mengden overvann som føres til renseanlegg ved at overvannet skilles fra avløpsvann og ledes til resipient.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune v/Plan og prosjekt

Prosjekterende: Norconsult

Entreprenør: Ikke kontrahert

Når

Byggetid: 2024 - 2027

Avsatt i budsjettet: ca. 100 mill