Hva

Bodø kommune har pågående et saneringsprosjekt for vann og avløp i Rensmoveien m.fl. Der jobbes det med separering og utbedringer på det kommunale VA-anlegget. I den forbindelse utvides prosjektet til å omfatte deler av Snorres vei og Snorres plass, en strekning på ca. 150 meter.

Det skal ryddes opp i avløpsforholdene i området med målsetting om bedre avløpshåndtering ifa. separering av spillvann og overvann. Berørte veier, fortau og gatebelysning vil bli oppgradert i henhold til gjendende stadarder.

Hvor

Sentrum, Snorres vei og Snorres plass.

Hvorfor

Arbeidene er et ledd i oppryddingen av eldre avløpsanlegg. Det kommunale avløpsnettet skal bygges om fra fellesanlegg (ett-rørsystem) til separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning, hvor de idag føres i én og samme ledning.

Abonnenter som ikke har seperate VA-ledninger fra privat eiendom vil få pålegg om separering av avløpsledningene. Tiltaket vil redusere mengden overvann som føres til renseanlegg ved at overvannet skilles fra avløpsvann og ledes til resipient.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune v/Plan og prosjekt

Prosjekterende: Multiconsult

Entreprenør: Bodø kommune

Når

Byggetid: Mars 2024 – Juni 2024.

Kostnad

Avsatt i budsjettet: ca. 6 mill