Hva

Prosjektet omfatter vann og avløp sanering av ca. 17m avløpsledning og ca. 17m vannledning som medfører utskifting av VA-ledninger, etablering av kummer og ny trase i vei.

Tiltaket er i nedre del av OTO, på Øvre Hunstad i Bodø by.

Avløpsledningen skal erstattes med henholdsvis spillvann, overvann og vannledning.

Den nye VA-trase etableres i vei som tilknyttes hovedledning i OTO. Det skal etableres en mini overvanns kum DN 400mm PVC og en mini spillvannskum DN 400mm PVC i veien mellom OTO 11 og OTO 15.

Det skal samtidig tilrettelegges for separering av overvann og spillvann til eiendommen OTO 15 og

OTO 11.

Veien skal reetableres med jevne overganger til avkjørsler, eiendommer samt tilstøtende veier.

Hvor

Ole Tobias Olsens vei på Øvre Hunstad

Hvorfor

Det har oppstått feil/ driftsproblemer på avløpsledninger i Ole Tobias Olsens vei. Dette

medfører at deler av ledningsanlegget må skiftes ut for å unngå tilstopping og tilbakeslag

av avløpsvann.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt

Prosjekterende: Multiconsult

Entreprenør: Enkon AS

Når

Byggetid september/oktober 2023.

Arbeidet ferdigstilles november 2023

 

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 2 million