Hva

Det skal ryddes opp i avløpsforholdene i området Finnshaugen med målsetting om bedre

avløpshåndtering ifa. separering av spillvann og overvann. Det skal etableres overløp i krysset

Finnshaugen/Smed Qvales vei for håndering av fellesledninger (spill- og overvann) som ikke blir separert i denne omgang.

Kommunale vann- og avløpsledninger leiiger hovedsakelig i kommunal veiareal, men ved enkelte steder må det påregnes utskiftinger på private eiendommer.

Berørte veier, fortau og gatebelysning vil bli oppgradert i henhold til gjendende standarder.

Hvor

Rønvik med gatene Finnshaugen, Lagårdveien og Smed Qvales vei.

Illustrasjonsfoto

Hvorfor

Arbeidene er et ledd i oppryddingen av eldre avløpsanlegg. I tillegg gjennomføres tiltaket som en

tilrettelegging for kommende vei-, vann og avløpstiltak i Nordstrandveien (Bypakke Bodø fase 2).

Det kommunale avløpsnettet skal bygges om fra fellesanlegg (ett-rørsystem) til separatsystem (to-

rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal

føres i hver sin ledning, hvor de i dag føres i én og samme ledning. Abonnenter som ikke har

seperate VA-ledninger fra privat eiendom vil få pålegg om separering av avløpsledningene. Tiltaket

vil redusere mengden avløpsvann som føres til renseanlegg, ved at overvannet skilles fra

avløpsvann og ledes til resipient.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune v/Plan og prosjekt

Prosjekterende: Norconsult

Entreprenør: Ikke kontrahert

Når

Oppstart forventes vinter/ vår 2024

Kostnad

Avsatt i budsjettet: ca. 30 mill