Hva

I forbindelse med sanering av kommunalt vann- og avløpsanlegg i Rensmoveien, utvides saneringsarbeidet til å gjelde Rauds gate, samt deler av Håreks og Olav Trygvassons gate.

Berørte veier og gatebelysning vil bli oppgradert i henhold til gjendende stadarder.

Hvor

Rauds gate, samt deler av Håreks og Olav Trygvassons gate.

Hvorfor

Arbeidene er et ledd i oppryddingen av eldre avløpsanlegg. Det kommunale avløpsnettet skal bygges om fra fellesanlegg (ett-rørsystem) til separatsystem (torørsystem).

Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning, hvor de i dag føres i én og samme ledning.

Abonnenter som ikke har seperate VA-ledninger fra privat eiendom vil få pålegg om separering av avløpsledningene.

Tiltaket vil redusere mengden avløpsvann som føres til renseanlegg, ved at overvannet skilles fra avløpsvann og ledes til resipient.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune v/Plan og prosjekt

Prosjekterende: Ikke avklart

Entreprenør: Bodø kommune v/Anleggsavdelingen

Når

Byggetid: august 2024 - september 2025

Kostnad

Avsatt i budsjettet: ca. 23 mill