Torvgata - utskifting av vann og avløpsledninger

 

 

Hva

Bodø kommune skal som ledd i renoveringen av vann og avløpsnettet i Bodø i gang med arbeider for utskifting av ledninger i Torvgata.


Berørte områder blir fra Rensåsveien til Parkveien, samt fra krysset Torvgata/ Fredensborgveien til krysset Jentofts gate (se vedlagte kart)
Arbeidet kommer i gang som en følge av Bodø kommunes arbeid med etablering av ny gate i Torvgata, som er i tråd med gjeldende planer og politiske vedtak. Da ledningsnettet i dette området er gammelt og ikke følger dagens krav til separering av overvann/ spillvann er det også naturlig å få dette utført samtidig. Det kommunale ledningsnettet skal bygges om fra fellessystem til separatsystem. Dvs. at takvann og vann fra drenering skal skilles ut fra spillvannet og føres i egne rør. Samtidig skiftes kommunal hovedledning for vann ut for å bedre vannkvaliteten og øke driftssikkerheten.

Hvor

Sentrum

Hvem

Kontraktspartner: Veinor 

Når

Oppstart: høst/ vinter 2020

Ferdigstillelse: sommer/ høst 2021

Ferdigstilt 2021