I tillegg skal vegene gjenopprettes og reasfalteres. Samtidig legges VA
traseen til offentlig veigrunn for å forbedre tilgjengelighet for driftsoperatørene

Hva

Teknisk avdeling skal bygge om fra et fellessystem (ett-rørsystem) til separatsystem (torørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Samsidig skal kommunale vannledning skiftes ut for å forbedre vannkvaliteten hos abonnentene, samt avverge unødig driftsavbrudd grunnet vannledningsbrudd.

Bodø kommune skal sanere/skifte ut avløpsledning i Rensmoveien - Bankgata og legger om traseen til offentlig veigrunn for å forbedre tilgjengelighet for driftsoperatørene.

Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 800m.

I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang.

Prosjektet foregår i Rensmoveien, Tore Hundsgate, Olav Trygvasonsgate, Kong Øysteins gate og Snorres vei

Hvor

Sentrum - Rensmoveien

Rensmoveien

Hvorfor

Ledningen er av svært dårlig forfatning og det er fare for at avløpsledningen skal kollapse. Ny trase legges i kommunal veigrunn, for å unngå inngrep på privat grunn, samt forbedre tilgjengelighet for operatørene med tanke på drift.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune, Vann og Avløp, Plan og prosjekt

Prosjekterende: Aquapartner AS

Entreprenør: Bodø kommune Anlegg

Når

Estimert byggetid: august 2022 – august 2023.

Kostnad

Avsatt i budsjettet: ca. 40 mill.