Deler av VA anlegget flyttes fra privat til offentlig veigrunn, og vegene reetableres. 

Hva

Teknisk avdeling skal bygge om fra et fellessystem (ett-rørsystem) til separatsystem (torørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Samtidig skal kommunal vannledning skiftes ut for å avverge unødig driftsavbrudd grunnet vannledningsbrudd.

Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 800m.

I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang.

Prosjektet foregår i Rensmoveien, Tore Hundsgate, Olav Trygvasonsgate, Kong Øysteins gate og Snorres vei

Hvor

Sentrum - Rensmoveien

Rensmoveien

Hvorfor

Ledningen er i svært dårlig forfatning og det er fare for at avløpsledningen skal kollapse. Ny trase legges i kommunal veigrunn, for å unngå inngrep på privat grunn, samt forbedre tilgjengelighet for operatørene med tanke på drift.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune, Vann og Avløp, Plan og prosjekt

Prosjekterende: Aquapartner AS

Entreprenør: Bodø kommune Anlegg

Når

Estimert byggetid: august 2022 – august 2023.

OBS:

Prosjektet er noe forsinket grunnet endringer og uforutsette arbeider. Kong Øysteins gate, Tore Hunds gate blir ferdig i starten av desember. Resterende prosjekt i Rensmoveien ferdig vinteren 2024

Deler av prosjektet blir asfaltert i år mens det som ikke rekkes asfaltert før vinteren i år skal asfalteres våren 2024.

Det er kommet noe ekstra arbeid med utskifting av ca 80meter avløpsledninger gjennom hager fra Kong Øysteins gate mot Snorres Plass som forventes ferdig ila februar/mars.

Opprydding og arrondering av grønt arealer utføres våren 2024.

Kostnad

Avsatt i budsjettet: ca. 40 mill.