Hva

Tiltaket har som hovedmål å bedre trafikksikkerheten i området.
Langs en strekning på ca 375m i Fjellveien skal det etableres fortau på veiens nordside. Det skal etableres fartsreduserende tiltak i form av fartshumper og deler av strekningen skal få parkeringsforbud. Veien skal bredde utvides mot sør, langs deler av strekningen. Det skal etableres ny gatebelysning langs hele strekket.

Hvor

Fjellveien mellom Nordstrandveien og Årnesveien. 

Hvorfor

Prosjektet er et trafikksikkerhetsprosjekt i regi av Bypakken, kommunal del. Fokuset er gode løsninger for myke trafikanter.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune, Plan og utbygging
Prosjekterende: Norconsult as
Entreprenør: Roald Madsen AS

Når

Byggetid: Høst 2019 – Sommer 2020