Hva

Teknisk avdeling skal oppgradere hovedledningene til det kommunale vann- og avløpsnettet i Vollveien. Veien samt fortau og gatebelysning skal oppgraderes i henhold til bestemmelsene i reguleringsplanen; det skal prosjekteres nytt fortau med 2,5 meter bredde og vei med ca. 7,5 meter bredde.

Detaljprosjekterende har også fått i oppdrag å se på alternativ utforming av GS-vegen under jernbanen. Dagens undergang er meget bratt på nordsiden og det er ønskelig å få til universell utforming av veien tilpasset det nye fortauet. En mindre oppgradering av lekeplass ved Vollveien vil også være en del av prosjektet.

Hvor

Vollsletta i bydelen Rønvik

Hvorfor

Utskiftingen er et ledd i renovering av vann- og avløpsnettet i Bodø og sees i forbindelse med reguleringsplanen for Vollhaugen.

Det kommunale avløpsnettet skal bygges om fra fellessystem (ett-rørsystem) til separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Samtidig skal kommunal vannledning skiftes ut for å forbedre vannkvaliteten hos abonnentene samt hindre unødig driftsavbrudd grunnet vannledningsbrudd.

Vannledningen skal få større kapasitet for også å dekke behov og krav til brannvann til institusjonene innenfor det regulerte området.

Hvem

  • Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging
  • Prosjekterende: Multiconsult ASA
  • Entreprenør: PK Strøm AS

Når

Byggetid: Høst 2018 – høst 2019

Ferdigstilt 2020

Etapper
Arbeidene er planlagt utført i etapper. Arbeidene i den første etappen tilrettelegger separering av hele Vollsletta på et senere tidspunkt. Etappe 1 omfatter separering av ledninger i deler av Vollveien samt Dyrliveien og deler av Trettliveien frem til kryss Fjellveien. Alle private stikkledninger som er direkte tilkoblet kommunens hovedledninger som separeres, vil bli pålagt utskifting og separering. Informasjon om dette vil bli sendt til de berørte husstandene.
I tillegg skal bygging av fortau langs Vollveien og en mindre oppgradering av lekeplass ved Vollveien være del av prosjektets etappe 1.

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 30 mill.