Hva

Statens vegvesen planlegger å ruste opp Nordstrandveien mellom Rønvikkrysset og Mælen med 2-sidig fortau og sykkelvei på sørsiden. I den forbindelse skal Bodø kommune sanere/skifte ut VA-ledninger i Nordstrandveien, og også nødvendige ledninger i tilknytning til Nordstrandveien.

Utenom selve Nordstrandveien vil VA-ledninger i Rønvikveien bli sanert fra Rønvikkrysset til Myrvollveien. Det skal også legges en avløpstrase fra Rønvikkrysset langs Nordstrandveiens sørside, videre under jernbanen og ned til Teglverksveien .

En del overvannsledninger nedstrøms Nordstrandveien skal skiftes ut med større ledninger eller legges ny for å oppnå tilstrekkelig kapasitet.

Det kommunale avløpsnettet i Nordstrandveien skal bygges om fra fellessystem (ett-rørsystem) til separatsystem (to-rørsystem) der hvor det ikke er slik i dag. Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Tilstøtende eiendommer vil også pålegges å separere avløpene fra sine bygninger dersom de ikke er separert. Informasjon om dette vil bli sendt til de berørte husstandene.

Hvor

Nordstrandveien med nærområder i Rønvik

Hvorfor

Den kommunale delen av prosjektet må gjøres samtidig med at Statens vegvesen oppruster Nordstrandveien, dette for å hindre unødvendig fremtidig graving i den nyopprustede Nordstrandveien.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt

Prosjekterende: Multiconsult ASA

Entreprenør: ikke avklart

Når

Byggetid: Første del, rundkjøring Mælen 2020 - 2021

Ferdigstilt 2022

 

Arbeidene er planlagt utført i etapper.

Arbeidene i den første etappen starter med ny rundkjøring i krysset ved Mælen med tilhørende overvannsanlegg. Så antas prosjektet og flytte seg etappevis østover mot Rønvikkrysset.

 

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 43,5 mill.

Budsjettsum omfatter kun kommunale VA-arbeider. Oppgraderingen av selve Nordstrandveien med fortau, sykkelfelt og overvannssystem er ikke er inkludert i budsjettsummen, da det er en del av bypakken.