Hva

Anlegget kommer som en følge av gammelt ledningsnett i området, hvor det er oppstått hyppige og til dels store driftsproblemer på deler av anlegget. Det etableres nytt vann og avløpsnett i området. Det vil også bli utført oppgradering av gatelys og veioppbygning i anleggsområdet

OBS:

Prosjektet er noe forsinket grunnet endringer og uforutsette arbeider. Kong Øysteins gate og Tore Hunds gate blir ferdig i starten av desember. Resterende prosjekt i Rensmoveien blir  ferdig vinteren 2024

Deler av prosjektet blir asfaltert i år, mens det som ikke rekkes asfaltert før vinteren i år skal asfalteres våren 2024.

Det er i tillegg kommet til noen ekstra oppgaver med utskifting av ca 80 meter avløpsledninger gjennom hager fra Kong Øysteins gate mot Snorres Plass som forventes ferdig i løpet av februar/mars 2024.

Opprydding og arrondering av grønt arealer utføres våren 2024.

 

Hvor

Området som prosjekteres er stort og omfatter gatene: Rensmoveien, Tore hunds vei, Olav Trygvassons gate, Kong Øysteins gate, Snorres vei. 

Hvorfor

Arbeidene er et ledd i opprydding av avløpsnettet i området. Anlegget kommer som en følge av gammelt ledningsnett i området, hvor det er oppstått hyppige og til dels store driftsproblemer på deler av anlegget

Det kommunale avløpsnettet skal bygges som separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Avløp fra boliger som skal tilknyttes kommunalt avløpsnett skal også separeres.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt

Prosjekterende: Aquapartner. Prosjekteringen ferdig vinteren 2022.

Entreprenør: ikke valgt

Når

Prosjektering fram til vinteren 2022

Byggetid: Sommer 2022 - vinter 2024

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 30 mill