Hva

Anlegget kommer som en følge av gammelt ledningsnett i området, hvor det er oppstått hyppige og til dels store driftsproblemer på deler av anlegget. Det etableres nytt vann og avløpsnett i området. Det vil også bli utført oppgradering av gatelys og veioppbygning i anleggsområdet

Hvor

Området som prosjekteres er stort og omfatter gatene: Rensmoveien, Tore hunds vei, Olav Trygvassons gate, Kong Øysteins gate, Snorres vei. 

Hvorfor

Arbeidene er et ledd i opprydding av avløpsnettet i området. Anlegget kommer som en følge av gammelt ledningsnett i området, hvor det er oppstått hyppige og til dels store driftsproblemer på deler av anlegget

Det kommunale avløpsnettet skal bygges som separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Avløp fra boliger som skal tilknyttes kommunalt avløpsnett skal også separeres.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt

Prosjekterende: Aquapartner. Prosjekteringen ferdig vinteren 2022.

Entreprenør: ikke valgt

Når

Prosjektering fram til vinteren 2022

Byggetid: Sommer 2022 - vinter 2024

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 30 mill