Hva

Teknisk avdeling tilkobler nye vann og avløpsledninger i prosjektet Parkveien som går fra Bankgata  til Jordbruksveien

Hvor

Parkveien - Bankgata

Hvorfor

Dagens ledningsnett er av gammel dato og består av vannledning og AF-ledning(avløp felles). Bodø kommune ønsker å få fornyet vannledningen og samtidig separere avløpsledningene. Nye hovedledninger med kummer for vann, spillvann og overvann vil bli lagt i dagens vei i Parkveien. Stikkledninger frem til boliger forutsettes også fornyet.  I tillegg skal det etableres fortau på deler av strekningen.

Hvem

Bodø kommunes entrepenør er Bernhardsen Entrepenør AS

Når

Byggetid: juli - desember 2020

Ferdigstilt 2021