Prosjektet foregår i nedre del av Bodø sentrum. Det omfatter Sjøgata fra Hålogalandsgata til rundkjøringen ved Jernbaneveien og Professor Schyttes gate fra Storgata til Havnepromenaden.

Prosjektet faller under fagområdene vei, VA, landskapsarbeider, fjernvarme, elektro og gatevarme.

Del av Bypakke Bodø

Nye Sjøgata er en av de større kommunale prosjektene i Bypakke Bodø — et samarbeid mellom Bodø kommune, Norland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Les mer om Bypakke Bodø på egen nettside.

Klimamål

Bodø kommune har høye klima- og miljømål, og Nye Sjøgata er pilotprosjekt på veien mot utslippsfrie anleggsplasser i Bodø. Les mer om dette på kommunens hjemmeside under dokumentene Klima- og energiplan (2019 – 2031), Klimabudsjett (2022 – 2025) og Storbyerklæringen.

Kommunen har fått tilsagn om midler på 9,5 MNOK dersom prosjektet gjennomføres med redusert klimaavtrykk. Av disse kan 4,9 MNOK utbetales mot dokumentasjon på merkostnader for redusert klimaavtrykk ved bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner. Det er også satt av 2,3 MNOK til ladeløsning/energiforsyning og 2,2 MNOK til andre tiltak, for eksempel massehåndtering og gjenbruk av masser. Disse midlene vil tilfalle entreprenør etter dokumentert merkostnad i form av fakturagrunnlag. Merkostnader utover disse rammene er entreprenørens ansvar.

prosjektets omfang

Området består i hovedsak av asfalterte kjørefelt og fortau med belegningsstein, med direkte adkomst til en rekke bygårder med butikker, kontorlokaler og parkeringsplasser. I tillegg skal det være møbleringssoner, beplantning og andre landskapselementer. Det etableres nytt anlegg for overvann, i tillegg til at VA-trase i Professor Schyttes gate skal legges om. Eksisterende kabel- og fjernvarmeanlegg skal ivaretas og opprettholdes i hele anleggsperioden. Det skal også etableres nytt anlegg for høyspent, lavspent, fjervarme, tele og IT. Eksisterende gatevarme skal rives og det skal etableres ny gatevarme i fortau og sykkelfelt.

Størrelse

Arealet av tiltaksområdet er ca. 17 500 m2, med Sjøgata som er ca. 700 m lang og Professor Schyttes gate som er ca. 100 m. Anleggsarbeidene innebærer graving for oppgradering av gangfelt, sykkelvei, møbleringssone/grøntområder og ny vei. Det er svært mye teknisk infrastruktur i bakken i området, med både kabler og fjernvarme. Ved graving må det tas hensyn til eksisterende anlegg og det må koordineres med nytt anlegg.

Det skal i hovedsak graves ned til en dybde av ca. 1 meter. Rundt nye sandfang og VA-trase skal det graves til omtrent 3 meters dybde.

Prosjektet startet i november 2022. 

Hva skjer fremover?

Arbeidet i Sjøgata foregår i tre faser:

  1. Sjøgata fra Hålogalandsgata til Sandgata og fra Sandgata til Professor Schyttes gate.  
  2. Professor Schyttes gate fra Storgata til Havnepromenaden.  
  3. Sjøgata fra Professor Schyttes gate til rundkjøringen ved Jernbaneveien. 

Det er planlagt en pause i prosjektet i 2024. Grunnen til dette er at Bodø dette året er Europeisk kulturhovedsted. 

Prosjektet har sluttdato høsten 2026. 


Vil du motta jevnlige oppdateringer fra prosjektet i Sjøgata? 

Meld deg på nyhetsbrevet her:

Følg også Bypakke Bodø på Facebook her.