Prosjektet foregår i nedre del av Bodø sentrum. Det omfatter Sjøgata, fra Hålogalandsgata til rundkjøringen ved Jernbaneveien, i tillegg til Professor Schyttes gate, fra Storgata til Havnepromenaden.

Prosjektet faller under fagområdene vei, VA, landskapsarbeider, fjernvarme, elektro og gatevarme.

Vil du ha jevnlige oppdateringer om prosjektet? Meld deg på vårt nyhetsbrev her:

E-postadresse:
Meld meg på

 

Følg også Nye Sjøgata på Facebook her.

Del av Bypakke Bodø

Nye Sjøgata er en av de større kommunale prosjektene i Bypakke Bodø — et samarbeid mellom Bodø kommune, Norland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Les mer på Bypakke Bodø på egen nettside (lanseres i slutten av 2022).  

Klimamål

Bodø kommune har høye klima- og miljømål, og Nye Sjøgata er pilotprosjekt på veien mot utslippsfrie anleggsplasser i Bodø. Les mer om dette på kommunens hjemmeside under dokumentene Klima- og energiplan (2019 – 2031), Klimabudsjett (2022 – 2025) og Storbyerklæringen.

Kommunen har fått tilsagn om midler dersom prosjektet gjennomføres med redusert klimaavtrykk på 9,5 MNOK. Av disse kan 4,9 MNOK utbetales mot dokumentasjon på merkostnader for redusert klimaavtrykk ved bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner. Det er også satt av 2,3 MNOK til ladeløsning/energiforsyning samt 2,2 MNOK til andre tiltak, for eksempel massehåndtering og gjenbruk av masser. Disse midlene vil tilfalle entreprenør etter dokumentert merkostnad i form av fakturagrunnlag. Merkostnader utover disse rammene er entreprenørens ansvar.

prosjektets omfang

Området består i hovedsak av asfalterte kjørefelt og fortau med belegningsstein, med direkte adkomst til en rekke bygårder med butikker, kontorlokaler og parkeringsplasser. I tillegg skal det være møbleringssoner, beplantning og andre landskapselementer. Det etableres nytt anlegg for overvann i tillegg til at VA trase i Professor Schyttes gate skal legge som. Eksisterende kabel- og fjernvarmeanlegg skal ivaretas og opprettholdes i hele anleggsperioden. Det skal også etableres nytt anlegg for høyspent, lavspent, tele og IT og fjernvarme. Eksisterende gatevarme skal rives og det skal etableres ny gatevarme i fortau og sykkelfelt.

Størrelse

Arealet av tiltaksområdet er ca.17 500 m2, med Sjøgata som er ca. 700 m lang og Professor Schyttes gate som er ca. 100m. Anleggsarbeidene innebærer graving for oppgradering av gangfelt, sykkelvei, møbleringssone/grøntområder og ny vei. Det er svært mye teknisk infrastruktur i bakken i området, både kabler og fjernvarme. Ved graving må det tas hensyn til eksisterende anlegg og det må koordineres med nytt anlegg.

Graving skal i hovedsak være ned til en dybde av ca. 1 meter, men rundt nye sandfang og VA trase skal det graves til omtrent 3 meters dybde.

Prosjektet hadde oppstart i november 2022. 

Hva skjer fremover?

Arbeidet i Sjøgata vil foregå i tre faser. Den første av disse omfatter Sjøgata, fra Hålogalandsgata til Sandgata og fra Sandgata til Professor Schyttes gate. Denne fasen er planlagt ferdigstilt i mars/april 2023. 

Fase 2 omfatter Professor Schyttes gate, fra Storgata til Havnepromenaden. 

Fordi Bodø i 2024 er Europeisk kulturhovedsted, vil prosjektet settes på pause dette året. 

Tredje og siste fase tar for seg siste del av Sjøgata (kommunal del), fra Professor Schyttes gate og frem til rundkjøringen ved Jernbaneveien. 

Prosjektets sluttdato er 28.10.2026