Som en del av bypakke Bodø skal Sjøgata fra rundkjøringen ved Jernbaneveien i øst til Hålogalandsgata i vest, samt Professor Schyttes gate fra Storgata til havnepromenaden i nord utbedres og fornyes. Tiltaksområdet ligger i nedre del av Bodø sentrum, og består av trafikkerte gater.

Prosjektet omfatter fagområdene vei, VA, landskapsarbeider, fjernvarme, elektro og gatevarme.

Vil du være med i trekningen av 2 parkenbilletter? Av de som melder seg på nyhetsbrevet for å få jevnlige oppdateringer om prosjektet trekker vi ut 2 heldige vinnere som får hver sin Parkenbillett.

Vil du ha jevnlige oppdateringer om prosjektet? Meld deg på vårt nyhetsbrev her:

 

Se også vår Facebookside Nye Sjøgata her:

Klimamål

Bodø kommune har høye klima- og miljømål, og Sjøgata-prosjektet skal være et pilotprosjekt på veien mot utslippsfrie anleggsplasser i Bodø. Dette kan man lese mer om på kommunens hjemmeside under dokumentene: Klima- og energiplan (2019 – 2031), Klimabudsjett (2022 – 2025) og Storbyerklæringen.

Kommunen har fått tilsagn om midler dersom prosjektet gjennomføres med redusert klimaavtrykk på 9,5 MNOK. Av disse kan 4,9 MNOK utbetales mot dokumentasjon på merkostnader for redusert klimaavtrykk ved bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner. Det er også satt av 2,3 MNOK til ladeløsning/energiforsyning samt 2,2 MNOK til andre tiltak, for eksempel massehåndtering og gjenbruk av masser. Disse midlene vil tilfalle entreprenør etter dokumentert merkostnad i form av fakturagrunnlag. Merkostnader utover disse rammene er entreprenørens ansvar.

Kort om prosjektets omfang

Området består i hovedsak av asfalterte kjørefelt og fortau med belegningsstein, med direkte adkomst til en rekke bygårder med butikker, kontorlokaler og parkeringsplasser. I tillegg skal det være møbleringssoner, beplantning og andre landskapselementer. Det etableres nytt anlegg for overvann i tillegg til at VA trase i Professor Schyttes gate skal legge som. Eksisterende kabel- og fjernvarmeanlegg skal ivaretas og opprettholdes i hele anleggsperioden. Det skal også etableres nytt anlegg for høyspent, lavspent, tele og IT og fjernvarme. Eksisterende gatevarme skal rives og det skal etableres ny gatevarme i fortau og sykkelfelt.

Størrelse

Arealet av tiltaksområdet er ca.17 500 m2, med Sjøgata som er ca. 700 m lang og Professor Schyttes gate som er ca. 100m. Anleggsarbeidene innebærer graving for oppgradering av gangfelt, sykkelvei, møbleringssone/grøntområder og ny vei. Det er svært mye teknisk infrastruktur i bakken i området, både kabler og fjernvarme. Ved graving må det tas hensyn til eksisterende anlegg og det må koordineres med nytt anlegg.

Graving skal i hovedsak være ned til en dybde av ca. 1 meter, men rundt nye sandfang og VA trase skal det graves til omtrent 3 meters dybde.

Estimert oppstart av prosjektet er i august/september 2022.