Hva

Gjennom Bypakke Bodø fase 2 skal Nordland Fylkeskommune oppgradere deler av Nordstrandveien. I den forbindelse vil Bodø kommune utbedre vann- og avløpsanlegget i Nordstrandveien samt enkelte tilknyttede sideveier. Nytt vann- og avløpsanlegg oppgraderes til dagens krav, og tilpasses nye Nordstrandveien med dens utforming og tekniske løsninger.

Kommunale avløpsledninger skal erstattes fra fellesanlegg (ett-rørsystem) til separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i separate rør, hvor de i dag føres i ett og samme rør.

Abonnenter som ikke har seperate VA-ledninger fra privat eiendom vil få pålegg om separering av avløpsledningene. Tiltaket vil redusere mengden avløpsvann som føres til renseanlegg, ved at overvannet skilles fra avløpsvann og ledes til resipient.

En del overvannsledninger nedstrøms Nordstrandveien skal skiftes ut med større ledninger eller legges ny for å oppnå tilstrekkelig kapasitet.

Hvor

Nordstrandveien, fra rundkjøringen i Mælen til Tjeldberget.

Hvorfor

Når Nordland Fylkeskommune nå skal gjennomføre såpass store utbedringer i Nordstrandveien, er det naturlig at Bodø kommune deltar i prosjektet og gjennomfører utskiftinger på det kommunale ledningsnettet i Nordstrandveien. Dette for å hindre unødvendig fremtidig graving i den nyopprustede Nordstrandveien.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune v/Plan og prosjekt

Prosjekterende: Multiconsult ASA

Entreprenør: Ikke kontrahert

Når

Byggetid: 2024 – 2026.

Oppstart anleggsarbeider ila. 2024. Byggetid anslått til ca. 2 år.

Kostnad

Avsatt i budsjettet: ca. 60 mill

Budsjettsum omfatter kun kommunale VA-arbeider og inkluderer ikke oppgradering av selve Nordstrandveien med fortau, sykkelfelt og overvannssystem. Dette bekostes av Nordland Fylkeskommune.