Byggetrinn 1

  • Ny barneskole: 2 parallell 1.-7.trinn med tilhørende gymsal, 420 elever.
  • Ny barnehage med 6 avdelinger, der er i tillegg etter byggherrens ønske medtatt en del fellesfunksjoner og spesialrom som til hører byggetrinn 2

Byggetrinn 2 (ikke på investeringsplan):

  • Ungdomsskoletrinnet 8-10 klasse, 2 trinn

Byggetrinn 3 (ikke på investeringsplan):

  • Flerbrukshall

Vi skal nå i gang med byggetrinn 1.

Den nye skolen og barnehagen i området skal ha spesielt fokus på det maritime og havbruk.

Skolebygget er planlagt slik at deler av skolens areal og funksjoner kan benyttes av nærmiljøet etter skoletid, f. eks. auditorium, kantine/skolekjøkken, møterom, musikkrom og idrettshall.

Skolen er bygd i passivhus standard, og med elementer av massivtre.

 

Totalkostnad: 473 millioner kroner inkl Vei, vann og avløp
Areal: ca. 7622 m² bruttoareal
Oppstart: August 2019
Ferdigstillelse: August 2021
Prosjektansvarlig: Sissel Olga Pettersen, Bodø kommune

Kontraktsparter

Forprosjekt: Norconsult

Totalentreprenør: Gunvald Johansen Bygg AS for skole og barnehagen, PK strøm for Vei, vann og avløp

Byggherreombud: Svein Idar Hansen, Sweco Norge AS

SHA koordinator: Rune Larsen, Sweco Norge AS