Hva

Kyststien fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta skal bli tilgjengelig for alle, med flere fine utsiktspunkt og rasteplasser, og mange hvilebenker underveis. Strekningen er til sammen 6,5 km. Noen kortere partier bygges ut i samarbeid med private utbyggere av nye boligområder.

Første 1,2 km fra friluftsområdet i Bodøsjøen til Blokkan ble etablert i 2011 i regi av STImuli-prosjektet, og er blitt svært populær.

Arkitektkonkurranse med fem inviterte firma ble gjennomført i 2018. Landskapsarkitektene SLA Norge vant konkurransen om å designe kyststien med sitt forslag "Naturfølelsen".

Forprosjektet ble gjennomført fra januar til august 2019. Inkludert i dette ble det gjennomført en større medvirkningsprosess. Det ble gjennomført flere workshops, nabomøter og befaringer, og en rekke møter med ulike referansegrupper. Innspill fra denne fasen la et viktig grunnlag for det videre arbeidet.

Arbeidet med detaljprosjektering startet opp 10. mai 2021 og ble ferdigstilt i slutten av april 2022. Dette oppdraget ble utført av SLA i samarbeid med COWI og Rintala Eggertsson Architects, etter at de vant anbudet der i alt fem ulike firma la inn tilbud.

Fra detaljprosjekteringen startet våren 2021 har kyststiprosjektet blitt sammenkoblet med utbygging av nytt avløpsanlegg for deler av samme trasè. Den felles strekningen er på om lag 2 km, og går fra Blokkan i Bodøsjøen til Stokkvika. Bygging av tre nye pumpestasjoner inngår som en del av dette. Avløpsledningene skal kobles til det nye renseanlegget i Stokkvika.

Hvor

Fra Bodøsjøen – Mørkvedbukta (Sjøåsan)

Hvorfor

Den planlagte kyststien mellom Bodøsjøen og Mørkvedbukta vil utvide nærturtilbudet for mange av Bodøs innbyggere. Det vil bli et lavterskeltilbud nær store boligområder, en miljøvennlig, trygg transportåre og i tillegg knytte sammen viktige friluftsområder langs sjøen.  

Kyststien skal være for alle. Universell utforming er et viktig prinsipp i utformingen, sammen med ivaretakelse av landskap og naturverdier.

Utbygging av VA-anlegget inngår som en viktig del av rehabilitering og oppgradering av avløpsnettet i Bodø kommune.

Hvem

Bodø kommune ved Oppvekst og kulturavdelingen og Teknisk avdeling er prosjektansvarlig.

Når

Anbudskonkurranse for kontrahering av entreprenør ble gjennomført sommer/høst 2022.  Det kom inn i alt tre tilbud. Kontrakt med vinner av anbudskonkurransen, Roald Madsen AS, ble signert i slutten av i januar 2023. Igangsetting av markarbeider startet april 2023.

Prosjektet som helhet skal være ferdigstilt innen 1. februar 2025.

Kostnad

Det samla prosjektet, inkludert både kyststi og VA-anlegg, har en kostnadsramme for anleggsgjennomføringen på om lag 89 millioner eks. mva.