Hva

Teknisk avdeling skal etablere nytt renseanlegg for avløp i Stokkvika. Det skal legges 2-rørssystem for avløp i store deler av Regine Normanns vei og det skal etableres to pumpestasjoner for avløp på strekningen. Med dette tiltaket fjerner man to urensede avløp til fjorden på strekningen samt at man fjerner et urenset avløp fra Alstadveien.

Alle private stikkledninger direkte tilkoblet kommunens hovedledninger skal separeres og vil bli pålagt utskifting og separering.

Andre anlegg som prosjekteres men ikke kommer til utførelse samtidig:

  • Alstad slamavskiller er tenkt byttet ut med en pumpestasjon inkludert overføringsledning til renseanlegg i Stokkvika.
  • Overføring av avløp fra Jensvoll og Bodøsjøen til Stokkvika renseanlegg


 

Hvor

Nytt renseanlegg i Stokkvika skal plasseres tilbaketrukket inn mot skog og hellende terreng, med tanke på å skjule bygget i terrenget samt for å unngå konflikt med planlagt gjennomgående kyststi og andre aktiviteter for friområdet i Stokkvika.

Hvorfor

For å fjerne urensede avløp som i dag går ut i fjorden.

Hvem

  • Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging
  • Prosjekterende: Multiconsult ASA
  • Entreprenør ledningsanlegg: PK Strøm AS
  • Entreprenør bygg: Fauskebygg AS
  • Entreprenør prosessanlegg: Lafopa Industrier AS

Når

Byggetid: 2018 – høst 2020

Ferdig og tatt i bruk 2021

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 102,8 mill.