Hva

Teknisk avdeling skal oppgradere vann- og avløpsnettet i området. Avløpsnettet blir separert, slik at spillvann og overvann går i hver sin ledning. Vannforsyningen blir byttet ut samtidig, og det blir anlagt stikkledningskummer og rør-i-rør-system for stikkledninger frem til de enkelte eiendommene.

Veiene langs traseen blir oppgradert, og det blir fortau med nye gatelys fra krysset Skillbakken/Lagårdveien og ned langs Kirkhaugen park.

Prosjektet deles opp i to deler, hvor del en går fra Nordstrandveien og opp til krysset

Skillbakken/Lagårdveien, og del to tar for seg et strekk videre oppover Skillbakken og Lagårdveien.

Hvor

Deler av Amtmann Worsøes gate, Lunevollen, Skillbakken, og lagårdveien.

Kartutsnitt Iparken

Hvorfor

Vann- og avløpsnettet i området er gammelt, og modent for renovering. Prosjektet er også en del av en større plan i området, som er utarbeidet i forbindelse med oppgradering av Nordstrandveien.

Det kommunale avløpsnettet skal bygges om fra fellessystem (ett-rørsystem) til separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Samtidig skal kommunal vannledning skiftes ut for å forbedre vannkvaliteten hos abonnentene samt hindre unødig driftsavbrudd grunnet vannledningsbrudd.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging

Prosjekterende: Rambøll

Entreprenør: Veinor AS

Når

Byggetid: Vår 2023 – høst 2024

Arbeidet har planlagt oppstart i slutten av mai 2023, og vil pågå frem mot høsten 2024. 

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 25 mill.