Hva

Hunstadveien og Hunstadringen er trafikkerte veger og de er prioriterte ruter for kollektivtrafikken med linje 1 og 2. Begge vegger har også en stor andel syklende og gående. Krysset Hunstadveien og Hunstadringen er uoversiktlig og uhensiktsmessig utformet med tanke på fremkommelighet. Eksisterende gang- og sykkelveg langs Hunstadveien er i dårlig forfatning og må reetableres. Hunstadringen mangler tilbud for gående og det skal derfor anlegges nytt fortau. 

Hvor

Hunstadringen og Hunstadveien

Hvorfor

For å legge til rette for forutsigbare forhold for kollektiv-, bil-, gang- og sykkeltrafikk i Hunstadringen skal det etableres og reetableres vei, kryss, fortau, kantstopp og busslommer. Etableringen vil medføre tryggere ferdsel for alle grupper. 

  • Det skal etableres 6 kantstopp og 3 busslommer 
  • Vegbelysningen med tilhørende anlegg skal byttes ut på hele strekningen
  • Det skal etableres 860 meter med gang- og sykkelveg og fortau langs Hunstadveien.
  • Langs Hunstadringen skal det etableres 680 meter med nytt fortau.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging
Prosjekterende: Sweco
Entreprenør: Ikke valgt.

Når

Byggetid: Høst 2019 – Sommer 2021