Hva

Teknisk avdeling, ved Bypakke Bodø, skal etablere en forbindelse for buss mellom Høgåsen og

Oddan på Tverlandet. Det blir etablert busstopp i Bjørnhaugen og i Tverlandsveien. Fortau og

gangvei etableres i forbindelsen.

I tillegg etableres ladestasjon og snuplass for buss ved gamle Tverlandet skole.

Hvor

Mellom Lahaugen og Bjørnhaugen, på Tverlandet og ved Skytjelvveien på Tverlandet

Hvorfor

Arbeidet kommer som en følge av Nordland Fylkeskommunes endring av rutetilbudet for buss.

Linje 4 skal etter 1.7.21 gå ned Bjørnhaugen og Lahaugen til Tverlandsveien. Busslinjen skal

etableres med ladbare El-busser og det må derfor etableres en ladestasjon ved gamle Tverlandet

skole.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt

Prosjekterende: Cowi AS

Entreprenør: Veinor AS

Når

Byggetid: November 2020 – Juli 2021

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 24,2 mill