Hva

Bodø kommune skal etablere nytt bygg for eksisterende trykkøkningsstasjon for vann i

Bjørndalslia, Mørkved. Eksisterende stasjon rives og erstattes med ny og større

trykkøkningsstasjon med separate rom for VA-anlegg og aggregat/elektro-materiell.

Ny trykkøkningsstasjon skal etableres med nye pumper og rørarrangement, pumpekum,

automasjon og strømtilkobling.

I ombyggingsfasen skal det benyttes midlertidig løsning for pumping av forbruksvann slik at

normal vannforsyning opprettholdes i byggetiden.

Det skal etableres egen avkjøring (nedsenket kantstein) til trykkøkningsstasjonen, samt etablere

egne parkeringsplasser i tilknytning til stasjonen.

Det vil bli graving i del av Bjørndalsveien med hensikt å skifte ut vannledninger.

Hvor

Bjørndalsveien.

Hvorfor

Bygningsmassen og teknisk infrastruktur er utdatert og klar for modernisering. Eksisterende

teknisk utstyr i trykkøkningstasjonen ivaretar ikke dagens krav til fuksjonalitet og effektiv drift.

Det etableres ny bygningsmasse som ivaretar effektiv drift ved å adskille vann- og avløpsteknisk utstyr fra elektro- og automasjonsutstyr. Teknisk utstyr blir adskilt i egne rom.

Dagens trykkøkningstasjon tilfredsstiller ikke krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Ny trykkøkningstasjon med omkringliggende område etableres med tanke på å ivareta HMS for driftspersonell, samt forbedre trafikkflyt med bl.a. myke trafikkanter. Det etableres egen avkjørsel på parkeringsplasser for trykkøkningstasjonen.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune v/Plan og prosjekt

Prosjekterende: Ikke kontrahert

Entreprenør: Ikke kontrahert

Når

Byggetid: vinter 2023/24 - sommer 2024

Kostnad

Avsatt i budsjettet: ca. 5 mill