Hva

Teknisk avdeling planlegger å oppgradere hovedledningene til det kommunale vann- og avløpsnettet i Munarvollveien og Munarhaugen. Detaljprosjektering pågår.

Hvor

Bertnes – Munarvollveien og Munarhaugen

Hvorfor

Avløpssystemet i området er i veldig dårlig stand og trenger å fornyes. Dagens avløpsnett er bygd som fellessystem (ett-rørsystem).

Nytt kommunalt avløpsnett skal bygges som separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Samtidig vil det etableres ny kommunal vannledning i samme grøft for å forbedre vannkvaliteten hos abonnentene samt hindre unødig driftsavbrudd grunnet vannledningsbrudd.

Vannledningene vil få større kapasitet for å dekke krav til brannvann.

Når separering av avløp i dette området er gjennomført vil man oppnå full effekt av tidligere utført separeringsprosjekt i Fenesveien.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging

Prosjekterende: Cowi

Entreprenør: ikke avklart

Når

Byggetid: Høst 2020 – høst 2022

Ferdigstilt 2022