VEDTEKTER I KOMMUNALE BARNEHAGER

Revidert i bystyrets møte den 9.2.2023: Politisk Sak 23/16, med endringer vedtatt i bystyret 15.06.2023: Politisk sak 23/84.

Kap. I Generelt

1 Eier
Disse vedtektene gjelder barnehagene som eies og drives av Bodø kommune.

2 Formål
Barnehagene skal drives i samsvar med lov om barnehager punkt 1 Formål.

3 Forvaltning
Kommunale barnehagene i Bodø skal drives i samsvar med barnekonvensjonen, lov om barnehager med forskrifter, rammeplan og retningslinjer som fastsettes av departement og kommunen. Avdeling for oppvekst og kultur har ansvaret for godkjenning, forvaltning og tilsyn.

Barn med barnehageplass er ulykkesforsikret i oppholdstiden.

4 Styring og ledelse
Barnehagene er administrativt underlagt barnehage- og skolesjefen. Styrer har fått delegert det overordnede administrative, økonomiske og pedagogiske ansvar.

5 Areal
Netto leke - og oppholdsareal pr. barn med heldagsopphold er i samsvar med anbefalt norm etter barnehageloven. For barn under tre år: 5,3 kvm. For barn over tre år: 4,0 kvm.

6 Bruk av barnehagelokalene
Barnehagens lokaler bør stilles til disposisjon for nærmiljøet etter nærmere avtale med den enkelte styrer.

7 Unntak fra vedtektenes bestemmelser
Formannskapet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra disse bestemmelsene med unntak av det som er bestemt i henhold til lov og forskrifter.

 

Kap. II Barnehagens virksomhet

8 Barns og foreldres medvirkning

 • Barn i kommunale barnehager skal sikres aktiv medvirkning i henhold til barnehageloven.
 • Styrer er ansvarlig for å legge til rette for foreldremedvirkning angående barnehagens virksomhet.
 • Hver barnehage har foreldreråd og samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Det skal være minimum to representanter for hver gruppe. Styrer representerer barnehagens eier og har tale- og forslagsrett. Barnehager i oppvekstsenter kan ha felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole.

9 Barnehageårets oppstart/planleggingsdager
Oppstart av nytt barnehageår settes til mandag i uke 33. Barnehagene holder stengt fem dager for planlegging fordelt over året. Tre dager legges til mandag, tirsdag og onsdag i uke 33. De to øvrige samkjøres med skoleruta.

10 Åpningstider

 • Barnehagene har helårsdrift.
 • Heldagsbarnehager har vanligvis åpent fra kl. 07.30 til 16.30, fra mandag til fredag. Åpningstida kan utvides/reduseres når spesielle forhold tilsier det.
 • Julaften og nyttårsaften holder barnehagene stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 1200. Styrer kan unntaksvis stenge barnehagen onsdag før skjærtorsdag.

11 Ferie
Barna skal ha minst fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Minimum tre uker skal være sammenhengende og avvikles i ukene 25-32. Avvikling av hovedferie skal varsles tidligst mulig og senest åtte uker på forhånd. Annen ferie i løpet av året skal meldes minimum to uker på forhånd.

12 Barnas helse
Foreldre oppfordres til å opplyse om forhold ved barnas helse som er av betydning for barnets opphold i barnehagen, og som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til. Styrer iverksetter nødvendige tiltak ved eventuelle ulykker, sykdom og mistanke om epidemier, og varsler foresatte og eventuelt lege. Styrer avgjør om et barn på grunn av sykdom midlertidig ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

 

Kap. III Personale

13 Personale og bemanning

 • Bemanning settes i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og kommunale vedtak.
 • Personalet skal levere politiattest før tiltredelse.
 • Personalet skal sikre at alle barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Alle ansatte skal ha nulltoleranse for krenkelser og forebygge kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. Alle ansatte har plikt til å gripe inn dersom et barn ikke har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

14 Internkontroll
Barnehagene skal ha internkontrollsystem i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

Kap. IV Opptak og oppsigelse

15 Opptak

 • Søknad om opptak sendes digitalt via Bodø kommunes hjemmeside. Hovedopptaket skjer om våren med søknadsfrist 15. februar.
 • Det kan søkes om hel eller halv plass.
 • Opptaket samordnes fra barnehage- og skolekontoret med alle godkjente barnehager, i henhold til barnehageloven. Plass skal så vidt det er mulig tildeles ut fra foreldrenes søknad.
 • Ved tilbud om plass skal det påføres svarfrist som er maksimum ti dager fra den dato brevet er mottatt. Dersom det ikke er gitt svar innen fastsatt frist, er plassen tapt.
 • Barna har fast plass fram til mandag før skolens oppstart det året de begynner på skolen. Skal barnet slutte før må digital oppsigelse leveres i henhold til punkt19.  
 • Ledige plasser tildeles i hovedopptak, supplerende opptak og fortløpende gjennom året. Plasser tildeles ut fra barnehagens venteliste og gjeldende opptakskriterier i henhold til punkt16.
 • Samisk avdeling: En av avdelingene i Jentoftsletta barnehage er forbeholdt barn med samisk bakgrunn. Samisk avdeling har særlig fokus på å styrke barnas samiske identitet i et barnehagemiljø med lulesamisk språk og samisk kultur.

16 Opptakskriterier

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak.
 2. Barn det søkes for har prioritet dersom det har søsken i samme barnehage på oppstartstidspunktet.
 3. Barn som ikke faller inn under ovennevnte kriterier tildeles plass etter barnets alder, de eldste prioriteres først.
 4. Barnehagens organisering kan gi begrensing i antall plasser for barn over eller under tre år.
 5. Søknader om overføring mellom barnehager innad i kommunen, gis samme prioritet som nye søkere.
 6. Opptakskrets er Bodø kommune.

 

17 Permisjon
Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen. Det gis permisjon for inntil et år og med oppstart ved nytt barnehageår. Permisjon trer i kraft to måneder etter mottatt søknad (viser til punkt 19 oppsigelse). Det innvilges ikke permisjon for deler av dagen, og heller ikke i perioden fra 1. mai og ut barnehageåret (medio august). Søknad sendes digitalt via Bodø kommunes hjemmeside og avgjøres av styrer.

18 Klage på avslag om plass
Det er tre ukers klagefrist ved avslag på plass, jamfør Forvaltningslovens § 29. Klagen sendes digitalt via e-dialog på Bodø kommunes hjemmeside.

19 Oppsigelse
Oppsigelsestiden er to måneder. Oppsigelsen sendes digitalt via Bodø kommunes hjemmeside. Det betales for oppsigelsestiden. Det kan gis dispensasjon hvis plassen tildeles et annet barn i oppsigelsestida.

 

Kap. V Økonomi

20 Betaling for opphold

 • Bystyret fastsetter betalingssatsene og søskenmoderasjon i samsvar med departementets forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 • Det kreves betaling for 11 måneder. Juli er betalingsfri under forutsetning av at ferien er avviklet som beskrevet i punkt 11.
 • Det betales fra den dagen barnehageplassen stilles til disposisjon.
 • Dersom det serveres måltider, kan det tas ekstra betaling som dekker de faktiske kostnadene.
 • Foresatte med lav inntekt kan søke om redusert pris for barnehageplassen. Informasjon og søknadskjema finnes på Bodø kommunes hjemmeside.
 • Hvis barnehagen er stengt på grunn av uforutsette hendelser kan det gis fritak for betaling. Betalingsfritaket gjelder for hele dager barnehagen er stengt.
 • Fravær utover en sammenhengende måned grunnet alvorlig sykdom hos barnet kan gi rett på redusert foreldrebetaling etter skriftlig søknad. Dokumentasjon fra lege må foreligge søknad. Styrer avgjør søknaden.

21 Skyldig betaling
Dersom det ikke er betalt for opphold innen forfall overføres saken til inkassoseksjonen, som sørger for inkassovarsel og oppsigelse av plassen.

22 Budsjett og regnskap
Styrer har totalansvar for barnehagens budsjett ut fra rammer gitt av kommunen. Samarbeidsutvalget har rett til å få regnskapet til sin barnehage forelagt.