Barn med nedsatt funksjonsevne eller barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenesten (§18 i barnehageloven) har prioritet ved opptak. For å få en prioritet må det foreligge dokumentasjon. 

Dersom barnet har en sykdom/skade/vanske som kan gis prioritet ved opptak, må det foreligge bekreftelse eller anbefaling.

All dokumentasjonen sendes til:

Bodø kommune,
Barnehagekontoret
Postboks 319
8001 Bodø