Kriterier ved opptak i kommunale barnehager:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak.
 2. Barn det søkes for har prioritet dersom det har søsken i samme barnehage på oppstartstidspunktet.
 3. Barn som ikke faller inn under ovennevnte kriterier tildeles plass etter barnets alder, de eldste prioriteres først.
 4. Barnehagens organisering kan gi begrensing i antall plasser for barn over eller under tre år.
 5. Søknader om overføring mellom barnehager innad i kommunen, gis samme prioritet som nye søkere.
 6. Opptakskrets er Bodø kommune.

Private barnehager har egne opptakskriterier som kan leses i vedtektene på barnehagenes hjemmesider. 

 • Alle søkere priorites i sin første valgte barnehage først, deretter valg 2, 3 og 4. 
 • Er du tilsatt i en bedrift som har inngått skriftlig avtale med en privat barnehageeier, kan du søke om bedriftsplass. Nærmere informasjon om dette får du hos din arbebeidsgiver.
 • I hovedopptaket vil du bli tildelt annen barnehageplass hvis det ikke er plass i noen av de søkte barnehagene. 
 • Overføringssøknader vil kun få tildelt plass i søkte barnehager. Barnet beholder sin nåværende plass hvis det er fullt i alle søkte barnehager. 
 • I opptak resten av året må du selv endre søknaden din hvis det er fullt i alle dine søkte barnehager. Det sendes ikke ut "nei" svar. Du får svar hvis du tildeles plass. Du kan følge med på listen over ledige barnehageplasser her på hjemmesiden. 
 • Søkere som søker fra januar vil vanligvis få svar innen utgangen av oktober hvis barnehagene de søker til har ledige plasser.