Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning etter § 2.

I forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 1 Norm for pedagogisk bemanning står det: «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.  Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år».

Etter § 2 i forskriften kan kommunen innvilge dispensasjon fra § 1, «for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.»

Dispensasjon fra utdanningskravet og krav om norskferdigheter etter § 3. 

I forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 1 Norm for pedagogisk bemanning står: «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år».