Barnehagemyndigheten fatter et skriftlig enkeltvedtak med begrunnelser for hvorfor søknaden om midlertidig dispensasjon er innvilget, innvilget med vilkår eller avslått. Vilkårene gjelder uavhengig av om det er kommunal eller privat barnehage som har søkt om dispensasjon.