Barnehageeier eller styrer sender søknad om dispensasjon til barnehagemyndigheten når barnehagens tiltak for å oppfylle norm for grunnbemanning ikke har ført frem. Søknaden blir behandlet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser etter § 11 a. Dispensasjonen trer tidligst i kraft fra barnehage-myndighetens vedtaksdato.