• barnegruppenes sammensetning og behov
  • barnehagens fysiske miljø (ute- og inneareal)
  • barnehagens totalbemanning
  • personalets samlede kompetanse
  • uttalelsen fra samarbeidsutvalget
  • barnehagemyndighetens generelle risikovurdering av barnehagen
  • barnehagemyndighetens utøvelse av skjønn i konkrete situasjoner