• Barnegruppenes sammensetning og behov
  • Barnehagens fysiske miljø (ute- og inneareal)
  • Barnehagens totalbemanning
  • Personalets samlete kompetanse
  • Uttalelsen fra samarbeidsutvalget
  • Barnehagemyndighetens generelle risikovurdering av barnehagen