Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Nordland innen tre uker fra mottagelsen av dette brev, jf. barnehageloven § 26 fjerde ledd og forvaltningsloven §§§ 27, 28 og 29. Klagen stiles til Bodø kommune, Oppvekst og kulturavdelingen, jf. forvaltningsloven § 32.   Hvis klagen ikke blir tatt til følge, blir den videresendt til Statsforvalteren. Som part i saken har dere rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.