Barnehagen samarbeidsutvalg består av to foreldrerepresentanter, to ansatterepresentanter og styrer. Utvalget behandler saker som  har med driften av barnehagen å gjøre og fastsetter årsplanen hvert år.