Barnehagen samarbeidsutvalg består av to foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter. Utvalget behandler saker som  har med driften av barnehagen å gjøre og fastsetter årsplanen hvert år.