Barnehagens SU består av 2 foreldrerepresentanter valgt av foreldrerådet, og 2 personalrepresentanter, valgt av personalet samt barnehagens styrer, som er eiers representant. Styrer har ikke stemmerett, men uttalerett og er gruppas sekretær.