Kjerringøy barnehage ligger i sentrum av Kjerringøy.

Et vakkert sted, omgitt av variert og frodig natur som gir oss mange muligheter til gode opplevelser i form av økt egenmestring og kunnskap i praksis om naturens mangfold.

Barnehagen har en avdeling med plass til 24 barn i alderen 0-6 år.

I Kjerringøy barnehage har vi spesielt fokus på det psykososiale miljøet. Vi ønsker å fremme gjensidig respekt mellom barn/ barn og barn/ voksne.  Vi jobber kontinuerlig med voksenrollen for å være tydelige og trygge omsorgspersoner for barna. Vennskap og egenverd er viktig, og vi bestreber oss på at alle skal føle seg verdsatte og inkluderte i barnegruppa.

 

Andre fokusområder er:

Styrking av leken inne og ute.

Leken er til glede for barna, men også en arena for læring. Barna bearbeider gleder og sorger, utvikler vennskap og samhandling.  I leken lærer man å innordne seg, gi og ta og kunne løse konflikter.

Medvirkning-   

Vi ønsker at barna skal oppleve å bli tatt på alvor og hørt i forhold til egne ønsker/meninger. Dette betyr ikke at barna skal få bestemme alt, men at de skal få mulighet til å påvirke egen hverdag i barnehagen.  Vi gjennomfører årlige barnesamtaler fra 3 års alder der tema er barnets opplevelse av å være i barnehagen.