Dette gjelder vann- og avløpsgebyr, slamavgift, tilknytningsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. Du vil også finne noe informasjon omkring eiendomsskatt og renovasjonsgebyr.

Bodø bystyre har vedtatt følgende kommunale eiendomsgebyr for 2020. Prisene er pr år og gjelder fra 01.01.

Alle priser eks. MVA 25 %. Se forskrift om vann- og avløpsgebyrer til høyre.

GENERELLE OPPLYSNINGER
Kommunale eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer i 2020.

  1. Termin perioden 01.01 – 31.03 forfall 20.03
  2. Termin perioden 01.04 – 30.06 forfall 20.06
  3. Termin perioden 01.07 – 30.09 forfall 20.09
  4. Termin perioden 01.10 – 31.12 forfall 20.11

Hver termin gjelder for 3 måneder. Forbruk etter måler for vann/avløp 2019 blir avregnet ved første termin 2020.

Eiendommer med Kommunale avgifter på under kr. 1 000,- pr. år vil bli hele beløpet fakturert den 20. mars med forfall 20.04.

Det kan avtales månedlig fakturering for kommunale gebyr. Avtalen gjøres skriftlig på e-post-adresse: Kommunale.Gebyr@bodo.kommune.no - Oppgi g.nr/br.nr og adresse samt navn på regningsmottaker på eiendom det ønskes å inngå avtale for. Forutsetting for 12 terminer er minimum e-Faktura og/eller AvtaleGiro.

VANN OG AVLØP
Vanngebyret økes med 1%,  Avløpsgebyret økes 8,9 %

Abonnementsgebyr vann bolig/fritidsbolig - pr boenhet . . . . . . . . . . . .kr 610,-
Abonnementsgebyr vann næring/andre bygg – pr eiendom/seksjon . kr 610,-
Forbruksgebyr vann – beregnes etter areal (kr/m²) . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,24
Forbruksgebyr Vann - etter måler (kr/m³) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr 16,03
Abonnementsgebyr avløp bolig/fritidsbolig - pr boenhet . . . . . . . . . . . kr 587,-
Abonnementsgebyr avløp næring/andre bygg - pr eiendom/seksjon . kr 587,-
Forbruksgebyr avløp – beregnes etter areal (kr/m²) . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,29
Forbruksgebyr avløp – etter måler (kr/m³) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,91

LEIE VANNMÅLER (kr/stk - pr år) 
- Gebyrsatser uendret

Under 40 mm . . . . . . . . . . . . . .  kr 200,-
40 mm og større . . . . . . . . . . . . kr 500,-
Kombimålere . . . . . . . . . . . . . . . kr 1 000,-

ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING
- Gebyrsatser uendret

Vann pr bygg . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5 000,-
Avløp pr bygg . . . . . . . . . . . . . . . .kr 5 000,-

FEIE- OG TILSYN
- Gebyrsatser er uendret for 2019 • Satser pr pipeløp

Bolig 1 og 2 etasjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 359,-
Bolig 3 etasjer og over. . . . . . . . . . . . . . . kr 495,-
Forretninger med større fyringsanlegg  
kr 1 138,-

Industripiper pr meter . . . . . . . . . . . . . . .kr 116,-
Ekstrafeiing utenom rute . . . . . . . . . . . .  kr 755,-

SLAMTØMMING
- Gebyrsatser økes med 12,6%

Bolig – tømming hvert 2. år pr år kr 993,-
Fritidsbolig – tømming hvert 4. år pr år kr 497,-

RENOVASJON HUSHOLDNINGER
Faktureres av Iris Salten • Gebyrsatser økes med 8,5 %.

Grunngebyr . . . . . . . . . . . . . . kr  2 252,-
80l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  2 252,-
130l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  3 193,-
190l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  3 599,-
240l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  3 935,-
350l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  4 685,-
500l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  7 808,-
660l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10 286,-
750l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 11 677,-

Spørsmål ang. andre renovasjonsgebyr/renovasjon generelt rettes til Iris Salten, tlf 75 50 75 50. Se ellers www.iris-salten.no

EIENDOMSSKATT
- Promillesatsen er endret + 0,9 0/00.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, utskrives eiendomsskatt med 4,8 promille av takstverdien for eiendommer innenfor hele kommunen. I følge nye beregningsregler reduseres eiendomsskattetaksten med 30 %. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på kr 500 000,- pr boenhet. Se hjemmesiden til Bodø Kommune: https://bodo.kommune.no/eiendomsskatt/category1951.html.

I tillegg kommer følgende gebyr for saksbehandling ved Byteknikk.
Det beregnes ikke MVA for disse gebyrene. Gebyrsatser økes med 3,1 %.

Gravemelding inkl. arbeidsvarsling . . . . . . . . . . . kr 4 640,-
Arbeidstillatelse på og ved vei . . . . . . . . . . . . . . .  kr 1 547,-
Plangodkjenning anlegg <10 000 m2 . . . . . . . . . . kr 5 155,-
Plangodkjenning anlegg 10 000 - 50 000 m2 . . . . kr 10 310,-
Plangodkjenning anlegg >50 000 m2 . . . . . . . . . .  kr 30 930,-
Utslippstillatelse Private avløpsanlegg . . . . . . . . . kr 2 578,- 
Tiltaksplan Forurensningsforskrift Kap. 2 . . . . . . .kr 5 155,-
Utslippstillatelse oljeholdig avløp 

Forurensningsforskrift Kap. 15 . . . . . . . . . . . . . . .  kr 5 155,-
Tilsyn utslippstillatelse oljeholdig avløp
Forurensningsforskrift Kap. 15 . . . . . . . . . . . . . . .  kr 3 000,-

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til 
Servicetorget ved Bodø kommune, tlf 75 55 50 00. 

Betalingsavtaler/utsettelser tlf 75 55 51 46 / 75 55 51 48.