Dette gjelder vann- og avløpsgebyr, slamavgift, tilknytningsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. Du vil også finne noe informasjon omkring eiendomsskatt og renovasjonsgebyr.

Bodø bystyre har vedtatt følgende kommunale eiendomsgebyr for 2021. Prisene er pr år og gjelder fra 01.01.

Alle priser eks. MVA 25 %. Se forskrift om vann- og avløpsgebyrer til høyre.

GENERELLE OPPLYSNINGER
Kommunale eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer i 2021.

  1. Termin perioden 01.01 – 31.03 forfall 20.03
  2. Termin perioden 01.04 – 30.06 forfall 20.06
  3. Termin perioden 01.07 – 30.09 forfall 20.09
  4. Termin perioden 01.10 – 31.12 forfall 20.11

Hver termin gjelder for 3 måneder. Forbruk etter måler for vann/avløp 2020 blir avregnet ved første termin 2021.

Eiendommer med Kommunale avgifter på under kr. 1 000,- pr. år vil bli hele beløpet fakturert den 20. mars med forfall 20.04.

Det kan avtales månedlig fakturering for kommunale gebyr. Avtalen gjøres skriftlig på e-post-adresse: Kommunale.Gebyr@bodo.kommune.no - Oppgi g.nr/br.nr og adresse samt navn på regningsmottaker på eiendom det ønskes å inngå avtale for. Forutsetting for 12 terminer er minimum e-Faktura og/eller AvtaleGiro.

VANN OG AVLØP
Vanngebyret reduseres med 9,2%,  Avløpsgebyret økes 10,4 %

Abonnementsgebyr vann bolig/fritidsbolig - pr boenhet . . . . . . . . . . . .kr 554,-
Abonnementsgebyr vann næring/andre bygg – pr eiendom/seksjon . kr 554,-
Forbruksgebyr vann – beregnes etter areal (kr/m²) . . . . . . . . . . . . . . . . kr 17,66 
Forbruksgebyr Vann - etter måler (kr/m³) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr 14,72 
Abonnementsgebyr avløp bolig/fritidsbolig - pr boenhet . . . . . . . . . . . kr 648,-
Abonnementsgebyr avløp næring/andre bygg - pr eiendom/seksjon . kr 648,-
Forbruksgebyr avløp – beregnes etter areal (kr/m²) . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,39
Forbruksgebyr avløp – etter måler (kr/m³) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,66

LEIE VANNMÅLER (kr/stk - pr år) 
- Gebyrsatser uendret

Under 40 mm . . . . . . . . . . . . . .  kr 200,-
40 mm og større . . . . . . . . . . . . kr 500,-
Kombimålere . . . . . . . . . . . . . . . kr 1 000,-

ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING
- Gebyrsatser uendret

Vann pr bygg . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5 000,-
Avløp pr bygg . . . . . . . . . . . . . . . .kr 5 000,-

FEIE- OG TILSYN
- Gebyrsatser er uendret for 2021 • Satser pr pipeløp

Bolig 1 og 2 etasjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 359,-
Bolig 3 etasjer og over. . . . . . . . . . . . . . . kr 495,-
Forretninger med større fyringsanlegg  
kr 1 138,-

Industripiper pr meter . . . . . . . . . . . . . . .kr 116,-
Ekstrafeiing utenom rute . . . . . . . . . . . .  kr 755,-

SLAMTØMMING
- Gebyrsatser senkes med 49,1%

Bolig – tømming hvert 2. år pr år kr 505,-
Fritidsbolig – tømming hvert 4. år pr år kr 253,-

RENOVASJON HUSHOLDNINGER
Faktureres av Iris Salten 

Grunngebyr . . . . . . . . . . . . . . kr  2 300,-
80l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  2 300,-
130l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  2 703,-
190l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  3 186,-
240l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  3 588,-
350l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  4 474,-
500l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  8 000,-
660l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10 000,-
750l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12 000,-
Pr m³ i container . . . . . . . . . . kr 16 000,-

Spørsmål ang. andre renovasjonsgebyr/renovasjon generelt rettes til Iris Salten, tlf 75 50 75 50. Se ellers www.iris-salten.no

EIENDOMSSKATT
Promillesats ned 0,8 0/00 for bolig og fritidseiendommer til 4,0 0/00.
Næringseiendommer uendret på 4,8 0/00.

I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og 3, utskrives eiendomsskatt gjeldende
promille av takstverdien for eiendommer innenfor hele kommunen. I følge nye
beregningsregler reduseres eiendomsskattetaksten med 30 %. For boligdelen av
eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet,
gjelder et bunnfradrag på kr 500 000,- pr boenhet.
Se bodo.kommune.no/eiendomsskatt 

I tillegg kommer følgende gebyr for saksbehandling ved Teknisk avd.
Det beregnes ikke MVA for disse gebyrene. 

Gravemelding inkl. arbeidsvarsling . . . . . . . . . . . kr 4 465,-
Arbeidstillatelse på og ved vei . . . . . . . . . . . . . . .  kr 1 589,-
Plangodkjenning anlegg <10 000 m2 . . . . . . . . . . kr 5 294,-
Plangodkjenning anlegg 10 000 - 50 000 m2 . . . . kr 10 588,-
Plangodkjenning anlegg >50 000 m2 . . . . . . . . . .  kr 31 765,-

 
Gebyr for saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
§ 2-2. Gebyr for saksbehandling og kontroll ved søknad om godkjenning av tiltaksplan    
Saksbehandlingsgebyr, enkel tiltaksplan  5 200  per tiltaksplan
Saksbehandlingsgebyr, kompleks tiltaksplan  15 600  per tiltaksplan
Kontrollgebyr (etter tiltakets samlede areal (flatemål)):    
Inntil 500 m2  5 200  per tiltaksplan
501-10000 m2  12 500  per tiltaksplan
10001 m2 og over  23 900  per tiltaksplan
     
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann
§ 3-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse     
Saksbehandlingsgebyr    
Gråvannsanlegg  2 600  per søknad
Inntil 15 pe  8 300  per søknad
Over 15 pe  12 500  per søknad
Endringstillatelse  5 200  per søknad
§ 3-3. Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp av sanitært avløpsvann    
Kontrollgebyr    
Gråvannsanlegg  300  per anlegg/år
Øvrige anleggstyper  840  per anlegg/år
     
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
§ 4-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse (kommunalt avløpsvann)    
Saksbehandlingsgebyr  20 800  per søknad
Endringstillatelse  5 200  per søknad
§ 4-3. Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp av kommunalt avløpsvann    
Kontrollgebyr  1 760  per anlegg/år
     
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann
§ 5-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslipp/påslipp    
Saksbehandlingsgebyr  5 200  per søknad
§ 5-3. Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann     
Kontrollgebyr  730  per anlegg/år
     
Gebyr for saksbehandling og kontroll av fettholdig avløpsvann
§ 6-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om påslipp     
Saksbehandlingsgebyr  5 200  per søknad
§ 6-3. Årsgebyr for kontroll av fettavskillere     
Kontrollgebyr  1 310  per fettavskiller/år

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til 
Servicetorget ved Bodø kommune, tlf 75 55 50 00. 

Betalingsavtaler/utsettelser tlf 75 55 51 46 / 75 55 51 48.