Bodø bystyre har vedtatt følgende kommunale eiendomsgebyr for 2023. Prisene er pr år og gjelder fra 01.01.

Alle priser er inkl. 25 % MVA. Se forskrift om vann- og avløpsgebyrer på www.bodo.kommune.no

GENERELLE OPPLYSNINGER

Kommunale eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer i 2023.

  1. Termin perioden 01.01 – 31.03 forfall 20.03
  2. Termin perioden 01.04 – 30.06 forfall 20.06.
  3. Termin perioden 01.07 – 30.09 forfall 20.09.
  4. Termin perioden 01.10 – 31.12 forfall 20.11.

Hver termin gjelder for 3 måneder. Forbruk etter måler for vann/avløp 2022 blir avregnet ved første faktura 2023.

Eiendommer med Kommunale avgifter på under kr. 1 000,- pr. år vil hele beløpet bli fakturert den 20. mars med forfall 20.04.

Det er nå mulig å avtale månedlig fakturering for kommunale gebyr. Avtalen gjøres skriftlig på e-post-adresse: Kommunale.Gebyr@bodo.kommune.no Oppgi g.nr/br.nr og adresse samt navn på regningsmottaker på eiendom det ønskes å inngå avtale for. Det anbefales inngåelse av e-Faktura og/eller AvtaleGiro ved avtale om 12 terminer.

VANN OG AVLØP

Vanngebyret økes med  31%,  Avløpsgebyret økes med 30%,

Abonnementsgebyr vann bolig/fritidsbolig - pr boenhet . . . . . . . . . . . . .  kr 1.049,-

Abonnementsgebyr vann næring/andre bygg – pr eiendom/seksjon . ... kr 1.049,-

Forbruksgebyr vann – beregnes etter areal (kr/m²) . . .  . . . . . . . . . . .. . .    kr 33,83

Forbruksgebyr Vann - etter måler (kr/m³) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . .      kr 28,19

Abonnementsgebyr avløp bolig/fritidsbolig - pr boenhet . . . . . . . . . .. . .   kr 1.044,-

Abonnementsgebyr avløp næring/andre bygg - pr eiendom/seksjon . .    kr 1.044,-

Forbruksgebyr avløp – beregnes etter areal (kr/m²) . . . . . . . . . . . . . . . . .    kr 35,98

Forbruksgebyr avløp – etter måler (kr/m³) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      kr 29,99

LEIE VANNMÅLER (kr/stk - pr år)

- Gebyrsatser økes 4%

Opptil 20 mm . . . . . . . . . . . . . .  kr 521,00

Opptil 25 mm ………………………..kr 812,00

Opptil 40 mm. . ……………... . . .  kr 1.231,00

Kombimålere . . . . . . . . . . . . . .  kr 8.510,25

ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING

- Gebyrsatser uendret

Vann pr bygg . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6 250,-

Avløp pr bygg . . . . . . . . . . . . .. . . kr 6 250,-

FEIE- OG TILSYN

- Gebyrsatser er uendret • Satser pr pipeløp

Bolig 1 og 2 etasjer . . . . . . . . . . . . . ... .      kr    448,75

Bolig 3 etasjer og over . . . . . . . . . . . ...       kr    618,75

Forretninger med større fyringsanlegg . ..kr 1 422,50

Industripiper pr meter . . . . . . . . . . . . . .. .. kr   145,-

Ekstrafeiing utenom rute . . . . . . . . . . . . .. .kr   943,75

 Gebyr for slamanlegg

- Gebyrsatser slamtømming økes med 25,37 %

Bolig – tømming hvert 2. år pr år kr 934,-

Fritidsbolig – tømming hvert 4. år pr år kr 467,-

Minirenseanlegg - tømming hvert år kr 2.241,-

Tette tank - tømming hvert år kr 2.802,-

- Gebyrsatser kontroll anlegg med Sanitær utslipp økes med 37%

Slamanlegg …………… kr 1 554,-

Tette tanker ………….  kr 1 554,-

Gråvannaanlegg …... kr    550,-

Kommunale anlegg . kr 2.420,-

Gebyrsatser andre anlegg med påslipp økes med 37%

Oljeutskillere ...          kr    1.004,-

Fettutskillere  ..          kr 1.801,-

RENOVASJON HUSHOLDNINGER

Faktureres av Iris Salten

Grunngebyr . . . . . . . . .  . . . . . kr  3 370,26

80l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  3 370,26

130l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  3 961,08

190l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  4 669,13

240l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  5 304,49

350l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  7 253,38

500l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  11 722,64

660l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  14 653,30

750l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  17 583,96

Pr m³ i container . . . . . . . . . ..kr 23 445,96

Spørsmål ang. andre renovasjonsgebyr/renovasjon generelt rettes til Iris Salten

tlf 75 50 75 50. Se ellers www.iris-salten.no

EIENDOMSSKATT

- Promillesatsen uendret for bolig og fritidseiendommer på 4,0 0/00.  For Næringseiendommer er promillen uendret på 5,2 0/00.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, utskrives eiendomsskatt gjeldende promille av takstverdien for eiendommer innenfor hele kommunen.  For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet, det er ikke vedtatt bunnfradrag pr boenhet. Se hjemmesiden til Bodø Kommune:

http://bodo.kommune.no/eiendomsskatt/category201.html.

I tillegg kommer følgende gebyr for saksbehandling for vei, vann og avløp Byteknikk.

Det beregnes ikke MVA for disse gebyrene.

Søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann pr søknad:

Gråvannsanlegg …………………. kr   3 575,-

Anlegg inntil 15 PE …………….. kr   11 413,-

Anlegg over 15 PE …………..…. kr 17 188,-

Kommunalt avløpsvann …….. kr 28 600,-

Endringstillatelse …………….…. kr   7 150,-

Oljeholdig avløpsvann..……….  Kr  7 150,-

Fettholdig avløpsvann  ……….  Kr  7 150,-

Søknad avkjørsel...................... kr  3 384,-

Gravemelding inkl. arbeidsvarsling ……………………….. kr   5 638,-

Arbeidstillatelse på og ved vei……………………..………… kr.  1 692,-

Plangodkjenning anlegg <10 000 m2 …………………..…. kr   5 638,-

Plangodkjenning anlegg mellom 10 000 - 50 000 m kr 11 276,-

Plangodkjenning anlegg >50 000 m2 ……………………… kr 33 829,-

Kontroll opprydding forurenset grunn:

Enkel tiltaksplan ……………………… kr   7 150,-

Kompleks tiltaksplan ………………. kr 21 450,-

Kontrollgebyr inntil 500 m2 ……. kr   7 150,-

Kontrollgebyr 501 – 10 000 m2 . kr 17 188,-

Kontrollgebyr over 10 001 m2 ... kr 32 863,-