Bodø bystyre har vedtatt følgende kommunale eiendomsgebyr for 2022. Prisene er pr år og gjelder fra 01.01.

Alle priser er inkl. 25 % MVA. Se forskrift om vann- og avløpsgebyrer på www.bodo.kommune.no

GENERELLE OPPLYSNINGER

Kommunale eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer i 2022.

  1. Termin perioden 01.01 – 31.03 forfall 20.03
  2. Termin perioden 01.04 – 30.06 forfall 20.06.
  3. Termin perioden 01.07 – 30.09 forfall 20.09.
  4. Termin perioden 01.10 – 31.12 forfall 20.11.

Hver termin gjelder for 3 måneder. Forbruk etter måler for vann/avløp 2021 blir avregnet ved første faktura 2022.

Eiendommer med Kommunale avgifter på under kr. 1 000,- pr. år vil hele beløpet bli fakturert den 20. mars med forfall 20.04.

Det er nå mulig å avtale månedlig fakturering for kommunale gebyr. Avtalen gjøres skriftlig på e-post-adresse: Kommunale.Gebyr@bodo.kommune.no Oppgi g.nr/br.nr og adresse samt navn på regningsmottaker på eiendom det ønskes å inngå avtale for. Forutsetting for 12 terminer er minimum e-Faktura og/eller AvtaleGiro.

VANN OG AVLØP

Vanngebyret økes med  15,2%,  Avløpsgebyret reduseres med 0,5 %,

Abonnementsgebyr vann bolig/fritidsbolig - pr boenhet . . . . . . . . . . . . .  kr 797,50

Abonnementsgebyr vann næring/andre bygg – pr eiendom/seksjon . ... kr 797,50

Forbruksgebyr vann – beregnes etter areal (kr/m²) . . .  . . . . . . . . . . .. . .    kr 25,72

Forbruksgebyr Vann - etter måler (kr/m³) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . .      kr 21,44

Abonnementsgebyr avløp bolig/fritidsbolig - pr boenhet . . . . . . . . . .. . .   kr 806,25

Abonnementsgebyr avløp næring/andre bygg - pr eiendom/seksjon . .    kr 806,25

Forbruksgebyr avløp – beregnes etter areal (kr/m²) . . . . . . . . . . . . . . . . .    kr 27,80

Forbruksgebyr avløp – etter måler (kr/m³) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      kr 23,16

LEIE VANNMÅLER (kr/stk - pr år)

- Gebyrsatser økes 100 %

Under 25 mm . . . . . . . . . . . . . .  kr 502,50

25 mm …………………………………..kr 782,50

40 mm. . . . . . . . ……………... . . .  kr 1 187,50

Kombimålere . . . . . . . . . . . . . . . kr 6 206,25

ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING

- Gebyrsatser uendret

Vann pr bygg . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6 250,-

Avløp pr bygg . . . . . . . . . . . . .. . . kr 6 250,-

FEIE- OG TILSYN

- Gebyrsatser er uendret • Satser pr pipeløp

Bolig 1 og 2 etasjer . . . . . . . . . . . . . ... .      kr    448,75

Bolig 3 etasjer og over . . . . . . . . . . . ...       kr    618,75

Forretninger med større fyringsanlegg . ..kr 1 422,50

Industripiper pr meter . . . . . . . . . . . . . .. .. kr   145,-

Ekstrafeiing utenom rute . . . . . . . . . . . . .. .kr   943,75

 Gebyr for slamanlegg

- Gebyrsatser slamtømming økes med 18,02 %

Bolig – tømming hvert 2. år pr år kr 745,-

Fritidsbolig – tømming hvert 4. år pr år kr 372,50

- Gebyrsatser kontroll anlegg med Sanitær utslipp økes med 34,52%

Slamanlegg …………… kr 1 130,-

Tette tanker ………….  kr 1 130,-

Gråvannaanlegg …... kr    400,-

Kommunale anlegg . kr 1 760,-

Gebyrsatser andre anlegg med påslipp uendret gebyr

Oljeutskillere ...          kr    730,-

Fettutskillere  ..          kr 1 310,-

RENOVASJON HUSHOLDNINGER

Faktureres av Iris Salten

Grunngebyr . . . . . . . . .  . . . . . kr  3 041,75

80l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  3 041,75

130l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  3 574,98

190l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  4 214,01

240l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  4 787,45

350l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  6 546,38

500l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  10 580,-

660l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  13 225,-

750l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  15 870,-

Pr m³ i container . . . . . . . . . ..kr 21 160,-

Spørsmål ang. andre renovasjonsgebyr/renovasjon generelt rettes til Iris Salten

tlf 75 50 75 50. Se ellers www.iris-salten.no

EIENDOMSSKATT

- Promillesatsen uendret for bolig og fritidseiendommer på 4,0 0/00.

For Næringseiendommer er promillen uendret på 4,8 0/00.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, utskrives eiendomsskatt gjeldende promille av takstverdien for eiendommer innenfor hele kommunen. I følge nye beregningsregler reduseres eiendomsskattetaksten med 30 %.  For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet, er bunnfradrag redusert til kr 0,- pr boenhet. Se hjemmesiden til Bodø Kommune:

Dette vil medføre en økning av utskrevet eiendomsskatt med kr 1 200,- pr registrerte og godkjente boenhet på eiendommen.

http://bodo.kommune.no/eiendomsskatt/category201.html.

I tillegg kommer følgende gebyr for saksbehandling for vei, vann og avløp Byteknikk.

Det beregnes ikke MVA for disse gebyrene.

Søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann pr søknad:

Gråvannsanlegg …………………. kr   2 600,-

Anlegg inntil 15 PE …………….. kr   8 300,-

Anlegg over 15 PE …………..…. kr 12 500,-

Kommunalt avløpsvann …….. kr 20 800,-

Endringstillatelse …………….…. kr   5 200

Oljeutskillere …….……………….  Kr  5 200,-

Fettutskillere …….……………….  Kr  5 200,-

Gravemelding inkl. arbeidsvarsling ……………………….. kr   4 894,-

Arbeidstillatelse på og ved vei……………………..………… kr.  1 632,-

Plangodkjenning anlegg <10 000 m2 …………………..…. kr   5 437,-

Plangodkjenning anlegg mellom 10 000 - 50 000 m kr 10 874,-

Plangodkjenning anlegg >50 000 m2 ……………………… kr 32 622,-

Kontroll opprydding forurenset grunn:

Enkel tiltaksplan ……………………… kr   5 200,-

Kompleks tiltaksplan ………………. kr 15 600,-

Kontrollgebyr inntil 500 m2 ……. kr   5 200,-

Kontrollgebyr 501 – 10 000 m2 . kr 12 500,-

Kontrollgebyr over 10 001 m2 ... kr 23 900,-