Bystyret vedtok planen i 16.6.2022

Hovedutfordringene i dag er forurensning (kloakk og miljøgifter) ut i havnebassenget som følge av arealbruksendringer med økt andel tette flater, bekkelukkinger og et aldrende ledningsnett. Kapasitetsproblemer i ledningsnettet vil medføre vann på avveie. Det er dette vannet som temaplan for overvann belyser nærmere.

 «Overvann er vann som renner av på overflaten fra tak, veger, og andre tette flater etter nedbør, stormflo eller smeltevann».

Planen med vedlegg ligger i meny til høyre.

For å få en oppsummering av planen henvises det til følgende lenke: 

Temaplan Overvann 2022 - 2026 (arcgis.com)