Kulturminneplanen har hatt til hensikt å registrere bebyggelse og anlegg som er viktig som kunnskapsformidlere med hensyn til historie om byen, personer, hendelser og byggeskikk/arkitektur. Også bygninger og miljøer som har opplevelsesverdi knyttet til estetikk og identitet er registrert.

Planen har hatt til hensikt å bevare:

  • Bodø sitt særpreg som sentrum i tråd med historisk utvikling og hendelser
  • bevare bebyggelse fra før 1900 som er i bevaringsmessig stand
  • førkrigsbebyggelse
  • krigskulturminner
  • etterkrigsbebyggelse
  • tids/epoketypisk bebyggelse

Temaplanen viser bygninger og bygningsmiljøer i Bodø sentrum som er fredet i hht. kulturminneloven eller som er regulert til bevaring i medhold av plan- og bygningsloven. Videre vises områder som skal reguleres til bevaring etter plan- og bygningsloven, og i påvente av regulering gjelder egne bestemmelser som skal sikre bevaring. I bykjernen har vi enkelte fasader som er viktig å bevare, og de er vist med fasadevern der det ikke tillates endringer i fasader eller tak.

Planen er tilgjengelig i menyen til høyre (under dersom du leser dette på liten skjerm).