Planforslaget definerer funksjonen til parker og byrom i sentrum ut fra et overordnet behov, og legger en plan for fremtidig opparbeiding og prioritering av disse. Målet er at planen skal bidra til å dekke befolkningens behov for grønne rekreasjonsområder i sentrum, og sikre et variert tilbud av uteoppholdsarealer og møteplasser. Handlingsplanen skal gi føringer for utvikling av parker og byrom. Planforslaget beskriver mål og fremtidig utvikling for alle områdene. For mange av områdene vil det være behov for en større helhetlig plan eller forprosjekt før gjennomføring.

Planens avgrensning er Bodø sentrum:

Planområde

 

Medvirkning ble gjennomført tidlig i prosessen og det ble arrangert workshoper og møter med befolkningen våren 2019. Da planen ble lagt på høring ble det også gjennomført medvirkningsmøter. Oppsummering fra møter og workshoper finnes i et eget dokument.

Planen inneholder utformingsplaner for fem parker/friområder i Bodø.

Handlingsplanen og alle vedlegg er tilgjengelig i menyen til høyre.